Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Delårsrapport visar på sämre resultat i budget än förväntat

Lägre elprisstöd och fortsatt högt kostnadsläge till följd av inflationen medför ett större minusresultat för Lunds kommun än förväntat. Något som kräver åtgärder på kort och lång sikt. Det visar årets första delårsrapport som i veckan presenterades för kommunstyrelsens arbetsutskott.

Blommande magnolia utanför Kristallen

–Så gott som samtliga verksamheter redovisar ett sämre resultat än vad som budgeterats för 2023 vilket till stor del förklaras av det högre prisläget, säger Henrik Weimarsson, ekonomidirektör i Lunds kommun.
Kommunens prognostiserade resultat uppgår till -119 miljoner kronor, vilket är 95 miljoner kronor sämre än årets budgeterade resultat på -23 miljoner.

Delårsrapporten pekar på att förändringen av kommunsektorns ekonomi har gått mycket snabbt. Hög inflation, stigande räntekostnader och kraftiga kostnadsökningar för pensioner bidrar tillsammans till historiskt låga resultat. Trots lågkonjunkturen utvecklas skatteunderlaget fortsatt positivt men priser, pensioner och löner ökar i snabbare takt och urholkar hela ökningen av skatteunderlaget.
Nämndernas prognostiserade resultat är 83 miljoner kronor sämre än årets budget. Verksamheter som i hög grad finansieras via avgifter som kunder och abonnenter betalar märker av en återhållsamhet i samhället som påverka årets intäkter negativt. Det höga kostnadsläget är också märkbart i flera verksamheter och bristen på personal leder till allt dyrare bemanningslösningar främst inom vård och omsorg.

Vad händer nu?

–Kortsiktigt ska nämnder som prognostiserar ett underskott ta fram åtgärdsplaner för att förbättra resultatet i år. Samtidigt pågår planering för att hantera de sämre ekonomiska förutsättningarna inför nästa år, något som är väl känt i verksamheterna sedan länge. Läget för nästa år har inte försämrats, men utmaningarna syns lite mer redan i år. Det kortsiktiga och långsiktiga arbetet behöver gå hand i hand, säger Henrik Weimarsson.

Arbetet med kommunens måI går i rätt riktning

I delårsrapporten ger nämnder och styrelser en bild av hur arbetet gått under årets fyra första månader och anger eventuella avvikelser från den egna planeringen. Enligt rapporten går arbetet med kommunfullmäktiges fyra mål (En tillitsbaserad styrning och ledning, Sveriges tryggaste kommun, Fler lundabor i arbete och Klimatneutralitet 2030) i stort i rätt riktning. De aktiviteter, förbättringsåtgärder och särskilda uppdrag som görs inom kommunen bedöms leda i riktning mot kommunfullmäktiges mål. Det pågår även flertalet stora projekt som bedöms bidra till att kommunen levererar en samlad verksamhet med god kvalitet.

Beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Den 31 maj behandlas delårsrapporten på kommunstyrelsens möte och den 13-14 juni när kommunfullmäktige sammanträder.

Fakta om Lunds delårsrapporter

Delårsrapporten är en del av kommunens redovisning och tas fram varje tertial, alltså fyramånadersperiod. Delårsrapporten redovisar utfall för perioden och prognos för helåret för Lunds kommun inom väsentliga områden. Områden som redovisas är ekonomi (räkenskaper och prognos inklusive investeringsverksamhet), händelser av betydelse för perioden, avstämning rörande bedömning av måluppfyllelse inklusive status för särskilda uppdrag samt väsentliga nedslag i personalredovisningen.
Varje nämnd och kommunalt bolag tar fram egna delårsrapporter, dessa ligger till sedan till grund för delårsrapporter för hela Lunds kommun.

Uppdaterad:

Dela sidan: