Länk till startsidan

Öresundsmetron - en tredje våning på Öresundsbron?

Hela Europa inkluderas i planerade infrastrukturnät. Sydvästra Skåne och Sverige är en del av Europas längsta korridor: Scandinavian-Mediterranean Corridor. I takt med att Öresundsregionen vuxit till Nordens största arbetsmarknadsregion, med sina 4,2 miljoner invånare, krävs nu fler långsiktiga och hållbara mobilitetslösningar.

Porträttbild av en kvinna.

Europa Direkt Lund träffade påverkansstrategen Emmy Harlid Westholm från Malmö stad för ett samtal om vilken roll en eventuell Öresundsmetro kan spela i framtiden.

Hela Europa består av planerade infrastrukturnät. Redan på 80-talet insåg man värdet av att strategiskt planera infrastrukturen inom hela unionen. TEN-T, Transeuropeiska transportnätet, består av nio infrastrukturskorridorer. Det för Sverige mest aktuella är Scandinavian-Mediterranean Corridor, ofta förkortat Scan-Med, som börjar i Helsinki och letar sig ned ända till Valletta på Malta. Med sina omfattande 4 858 kilometer är Scan-Med den längsta korridoren inom unionen.

Behov av innovativa lösningar

Parallellt med att Scan-Med har vuxit till den mest omfattande transportkorridoren har behoven på hemmaplan vuxit för att skapa innovativa lösningar för att främja hållbar mobilitet. Öresundsregionen är en tillväxtmotor som präglas av innovations- och forskningskluster med mängder av arbetstillfällen. Hela regionen sysselsätter över två miljoner människor. Med många människor i rörelse, kommer behoven av genomtänkta mobilitetslösningar. En sådan mobilitetslösning är Öresundsmetron, menar strategen Emmy Harlid Westholm på Malmö stad.

Öresundsmetron skulle innebära att en tunnelbaneförbindelse byggs mellan Malmö och Köpenhamn. Detta skulle bli som en tredje våning på Öresundsbron, under vattnet. Metron skulle bli Europas första internationella tunnelbana och restiden mellan städerna halveras till cirka 20 minuter. Tågen planeras kunna avgå varje 90:e sekund och därmed skulle också väntetiderna för att ta sig över sundet minska drastiskt. Metron skulle också spela en viktig roll i att avlasta Öresundsbron och öka transportkapaciteten över sundet. Denna nya kollektivtrafikslösning skulle ge utrymme för mer godståg och fjärrtågstrafik på bron. Det blir en klimatvänlig framtidsinvestering i en expansiv region.

– Det ligger i tiden att både främja klimatsmarta kollektivtrafiklösningar, samtidigt som man kan få plats för fler gröna godståg till och från Sverige och kontinenten, säger Emmy Harlid Westholm.

Nordens största arbetsmarknadsregion

Metron skulle också innebära fler möjligheter ur ett arbetsmarknadsperspektiv. Idag är Öresundsregionen Nordens största arbetsmarknadsregion med 4,2 miljoner invånare. En Öresundsmetro möjliggör ökad tillgänglighet och mobilitet inom regionen och kan därmed vidga arbetsmarknaden.

– Den möjliggör att 1 miljon fler människor kan få tillgänglighet till andra sidan sundet inom en timme, säger Emmy Harlid Westholm.

Malmö stads och Köpenhamns kommuns gemensamma utredningar visar även att 500 000 fler arbetsplatser blir tillgängliga inom en timmes restid med Öresundsmetron.

Malmö och Köpenhamn har gemensamt utrett Öresundsmetron i över 10 år. Utredningar har undersökt lämpliga byggtekniker, finansieringsmodeller och vilka nyttor en Öresundsmetro skulle medföra. Sedan 2020 har Malmö stad och Köpenhamns kommun arbetat för att lyfta frågan till de nationella nivåerna. Emmy Harlid Westholm menar att;

– Det är en nationell angelägenhet för Sverige och Danmark att besluta om nästa Öresundsförbindelse.

I dagsläget pågår tre parallella processer inom projektet. På nationell nivå i Sverige har Trafikverket fått i uppdrag att utreda kapaciteten över Öresund. På lokal nivå har kommunstyrelsen i Malmö fattat beslut om att inleda en fördjupad översiktsplan. För närvarande kartläggs exakta sträckningar och placeringar av hållplatser. Malmö stad väntas ta beslut om dessa under 2024.

Delat intresse

Malmö, och Sverige, är inte ensamt om att vilja ha en Öresundsmetro. Båda sidor om sundet tycks arbeta i samma riktning. På andra sidan sundet pågår den tredje processen, en utbyggnad av det befintliga danska metrosystemet. Utbyggnaden av linje M5 medför en möjlighet att ansluta en framtida Öresundsmetro, som då blir en integrerad del av Köpenhamns metrosystem. Köpenhamns kommun har ställt sig bakom att Öresundsmetrons anslutning ska utredas inom den miljökonsekvensbeskrivning som ska sättas igång före sommaren 2023. Inom arbetet för en Öresundsmetro har man även sonderat möjligheterna att söka EU-finansiering för att täcka vissa av bygg- och projekteringskostnaderna. Emmy Harlid Westholm menar att den här typen av kollektivtrafiklösningar inte per automatik kan få EU-finansiering, men i och med att metron skulle avlasta Scan-Med är möjligheterna större.

Oavsett i vilken form det blir står det klart att Öresundsregionen behöver fler hållbara mobilitetslösningar för framtiden. Malmö stad och Köpenhamns kommun, kommer att fortsätta arbeta för att Öresundsmetron ska bli en del av den lösningen.

Europa direkt

Uppdaterad:

Dela sidan: