Länk till startsidan

Miljöpris till Höje å vattenråd

Region Skånes hederspris 2023 tilldelas Höjeå vattenråd, som enligt motiveringen “spelar en nyckelroll i att hitta praktiska lösningar till de växande utmaningar som klimatförändringar idag innebär.”

Landskapsbild över del av Höjeå vattenråds område

Karl Asp är vattenrådssamordnare i Lunds kommun:

- Priset är ett erkännande till alla i vattenrådet som under 30 år arbetat för att skapa förändring till nytta för kommande generationer. Höje å avrinningsområde utmärker sig med en stor andel jordbruksmark vilket tvingar vattenrådet att hitta nya lösningar i klimatförändringarnas tid. Att medlemskommunernas grundfinansiering växlas upp med externa medel ger en frihet att våga ta sig an nya utmaningar.

Läs mer om Region Skånes pris

Bakgrund

Höje å vattenråd är en frivillig sammanslutning av kommuner, industrier, vattenavledningsföretag och övriga, som ett eller annat sätt är berörda av vattnet i Höje å avrinningsområde. Vattenrådet arbetar sedan 30 år i kontinuerlig dialog med förvaltningar, invånare och enskilda markägare för hållbar vattenhushållning och markanvändning som säkrar biologisk mångfald och kulturvärden, samtidigt som behoven för lantbruk, industri, bebyggelse och rekreation tillgodoses.

Läs mer om Höjeå vattenråd

Uppdaterad:

Dela sidan: