Länk till startsidan

Trafikstart för nya stadsbussar 20 augusti

Den 20 augusti 2023 blir Lund C ny knutpunkt för alla stadsbussar i Lund. Bussarna flyttar ut från Botulfsplatsen och det görs en rad ändringar i linjenätet. Alla bussar blir dessutom eldrivna och det kommer längre ledbussar som rymmer fler.

Grön ledbuss i stadsbusstrafiken illustrerad från sidan.

Nyheterna

Hållbarhet har stått i centrum i Skånetrafikens upphandling av det transportföretag som ska köra de nya bussarna. De nya fordonen kommer att vara eldrivna, tysta och mer tillgängliga än de nuvarande. Ledbussar kommer att öka busslinjernas kapacitet och sist men inte minst ska linjenätet läggas om. Omläggningen av linjenätet kommer att vara en justering utifrån resebehovet, stadens förutsättningar och tillväxt. Det blir genare och mer effektivt, och som effekt beräknas stadsbusstrafiken i stadskärnan minska med 30-50 procent. Även avgaser och buller minskar eftersom alla stadsbussar kommer att vara eldrivna.

Nya stadsbusslinjenätet

Utöver rakare och genare linjer för bussarna bygger förslaget till det nya stadsbusslinjenät på att Lund C blir ny knutpunkt för stadsbussarna och att Botulfsplatsen avlastas från busstrafik. På det viset ligger tåg, regionbuss, stadsbuss och spårväg inom ett litet geografiskt utrymme och det är lättare för resenärerna att göra smidiga byten.

Två stiliserade kartor över hur stadsbussarna kommer att gå efter 20 augusti 2023 i Lund.
Stadsbusslinjenätet i Lund efter 20 augusti 2023. Den första bilden visar hur bussarna kommer att gå i stadskärnan och den andra hur hela linjenätet ser ut.

Bakgrund

Lund arbetar sedan länge för att skapa ett hållbart transportsystem i kommunen. Som följd sker både stora och små infrastruktursatsningar med den inriktningen. Kollektivtrafikvision Lund 2030 är ett trepartssamarbete mellan Skånetrafiken, Lunds kommun och det trafikerande transportföretaget. Den gemensamma målsättningen är att öka resandet med kollektivtrafiken. Frågan om hur stadsbussarna ska trafikera Lunds tätort har utretts länge och i samband med Skånetrafikens upphandling av nytt transportföretag kommer många förändringar att ske.

Frågor och svar

 I trepartssamarbetet Kollektivtrafikvision Lund 2030 har organisationerna olika ansvar och perspektiv. Gällande linjenätet är det ytterst Skånetrafiken som tar beslut men innan dess har Lunds kommun yttrat sig. Många beslut är redan tagna och med det positiva beskedet från Lunds kommun angående Botulfsplatsen och Lunds C, återstår mer detaljerade beslut om hur och när förändringarna ska genomföras.

Mindre tung trafik på de smala gatorna i stadskärnan skapar förutsättningar för en bättre upplevelse i centrum, både för de som bor i Lund och för de som besöker staden. Det ökar lusten och möjligheten att röra sig till fots och på cykel i stället. Mindre tung trafik kan också vara en förutsättning för att kunna utveckla viktiga torg och stråk som behövs för upplevelser och handel.

Omläggningen av stadsbusslinjenätet kommer troligtvis inte att påverka handeln i de östra delarna av staden nämnvärt mycket. Dels kommer linje 3, 5, 6 och 7 fortsatt att trafikera området kring Botulfplatsen. Det går med andra ord att komma väldigt nära Botulfsplatsen med 4 linjer. Och dels kommer de flesta som handlar i de östra delarna av staden inte dit med buss via Botulfsplatsen idag.

Vi har studerat det scenario där stadsbusstrafiken samlas till Lund C. Många korsar idag Bangatan för att hinna med tåg, buss och spårvagn, vilket resulterar i en tämligen låg hastighet på de fordon som rör sig här. Förändringen för med sig färre svängande bussar från S:t Petri kyrkogatan till Bangatan och en mer förenklad trafiksituation. Vi kommer att fortsätta att följa upp trafiksituationen runt Lund C. 

De som reser till eller via Lund C får det bättre efter linjeomläggningen. Med färre omvägar och genare linjesträckningar kommer resan dit att gå snabbare och även risken för förseningar minskar. Några kommer att behöva gå lite längre till sin busshållplats och några kommer att behöva byta buss vid Lund C. Det blir även längre bussar som rymmer fler och har ett större låggolv som gör det enklare för äldre, rörelsehindrade och personer med barnvagn att gå på och av.

Lund C kommer att behöva ändras med tiden men det går att skapa en mer sammanhållen knutpunkt vid Lund C och Clemenstoregt redan idag. Emellertid måste vi förhålla oss till ramprogram och södra stambanans utveckling och kan inte föregå dessa processer. Läs mer här:
https://lund.se/stadsutveckling-och-trafik/stadsutvecklingsomraden/lund-c

Ja, förändringarna kommer att kräva en del ombyggnationer. En del busshållplatser ska tas bort, andra ska tillkomma. Ledbussarna är längre än de nuvarande stadsbussarna och kräver en förlängning av busshållplatsen. Det är svårt att utföra dessa arbeten på trafikerade platser utan någon påverkan men vi försöker hitta lösningar för att störa så lite som möjligt. 

Nya hållplatser på Baravägen

Busstrafiken utgör idag en mindre andel av trafiken på Spolegatan och Bangatan. En ökning av busstrafiken på cirka 10-15 % kommer sannolikt att upplevas som något tätare busstrafik. Däremot kommer negativa effekter, som till exempel buller och avgaser, inte att öka med ökningen av busstrafiken. Det beror på att de nya stadsbussarna kommer att gå med eldrift, som är mycket tystare.

Uppdaterad:

Dela sidan: