Länk till startsidan

Nu kan du tycka till om Lunds kommuns nya trafiksäkerhetsstrategi

Trafiksäkerhetsstrategin pekar ut riktningen för kommunens arbete med trafiksäkerhet. Med jämna mellanrum skrivs strategin om och nu finns remissversion av trafiksäkerhetsstrategi 2023-2026 att läsa och tycka till om. Fram till 24 maj kan lundaborna lämna in sina synpunkter.

Graf över allvarligt skadade i trafiken i Lund mellan 2007 och 2021.
Grafen visar antalet allvarligt skadade i Lunds kommun från 2007 till 2021, där högst antal skadade per år är 40 personer (år 2009) och lägst antal skadade per år är 11 personer (år 2014). Med relativt få allvarligt skadade per år skapar varje person som skadas stora utslag i statistiken. Trots den ganska ojämna kurvan kan vi notera en nedåtgående trend i antalet som skadas allvarligt i vägtrafiken i Lunds kommun.

Om trafiksäkerhetsstrategin

Lunds trafiksäkerhetsmål utgår dels från de nationella trafiksäkerhetsmålen som formuleras i Nollvisionen och dels de mål om trafiksäkerhet som finns i kommunens strategi för hållbart resande, LundaMaTs III. För att arbeta med trafiksäkerheten i Lunds kommun har fem fokusområden identifierats; säker gångtrafik, säker cykeltrafik, säker motorfordonstrafik, säker spårväg samt barn och ungas rätt till säker mobilitet. Inom varje fokusområde görs prioriteringar för arbetet, baserade på statistik och trafiksäkerhetsmålen. Till varje fokusområde finns förslag på möjliga åtgärder i trafiksäkerhetsarbetet.

De vanligaste olyckorna idag

Den nya trafiksäkerhetsstrategi ska gälla mellan åren 2023-2026 men det statistiska underlaget, som ligger till grund för analyserna, kommer från trafikolyckor som rapporterats in av polis och sjukvård mellan åren 2017-2021. De trafikantgrupper med flest antal skadade i Lunds kommun under denna period var cyklister, följt av gångtrafikanter. Majoriteten av de skadade cyklisterna och gångtrafikanterna har skadats i singelolyckor, alltså olyckor där ingen annan trafikant är inblandade. Anledningen till att singelolyckor sker varierar och några av de vanligaste orsakerna är att man går eller cyklar in i nivåskillnader, halkar på is eller löv. Ytterligare en vanlig anledning är cykelhaveri.

Så här gör du

Fram till 24 maj kan som lundabo tycka till om remissversionen för den nya trafiksäkerhetsstrategin. Den hittar du som länk lite längre ner på sidan. Lämna sedan ditt yttrande genom att mejla till tekniska förvalningen. Ange ”Yttrande trafiksäkerhetsstrategi dnr 2022/0387” i ämnesraden.

tekniska.forvaltningen@lund.se

Trafiksäkerhetsstrategin 2023-2026 remissversion Pdf, 518 kB. 

Trafikverket om nollvisionen

Uppdaterad:

Dela sidan: