Länk till startsidan

Nu kan du läsa mer om Lunds kommuns ekonomi- och verksamhetsplan

Fler lundabor i arbete och Sveriges tryggaste kommun. Det är några av de nya mål som Lunds kommun styr mot i sin ekonomi- och verksamhetsplan för 2023-2025. Här kan du ta del av kommunens ekonomi 2023-2025, särskilda satsningar för perioden och de utmaningar kommunen står inför. Planen beslutades i kommunfullmäktige i december, men finns nu att läsa i en formgiven version.

Veberöd från ovan

Varje år gör Lunds kommun en ekonomi- och verksamhetsplan. Kommunfullmäktige fastställer mål, skattesats och ekonomiska ramar för kommande budgetår, med en treårig ekonomisk plan för hela kommunen. Genom att fastställa mål och ekonomiska ramar anger kommunfullmäktige på vilket sätt kommunens medel ska användas för kommande år. Nu finns den att läsa i sin helhet.

Nya mål för kommunfullmäktige

I Ekonomi- och verksamhetsplan 2023- 2025 beskrivs Lunds kommuns vision, mål och särskilda uppdrag. Kommunfullmäktige har beslutat att ersätta de mål och fokusområden som gällt under den gångna mandatperioden med fyra nya övergripande mål:

1. En tillitsbaserad styrning och ledning
Lund ska inta en nationellt ledande position vad gäller tillitsbaserad styrning. Beslutsfattandet ska ske på rätt nivå och präglas av förankring, evidens och ”best practice”.

2. Sveriges tryggaste kommun
Lunds kommun ska fortsatt vara i topp när tryggheten i Sveriges kommuner rankas. Därför behöver åtgärder för att stärka den upplevda tryggheten, att arbeta målinriktat med tidiga, förebyggande insatser och att förhindra och förebygga brott genomföras.

3. Fler lundabor i arbete
Varje lundabo ska få känna gemenskap med andra, ta eget ansvar och uppleva självständighet. Ett arbete eller annan meningsfull sysselsättning är av största vikt för varje människa. Lunds kommun ska därför ha höga ambitioner och utveckla den samlade arbetsmarknads- och näringslivspolitiken. Detta arbete ska ske i nära samverkan med lokala aktörer.

4. Klimatneutralitet 2030
Lund ska vara Sveriges ledande kommun i omställningen för klimatneutralitet och en internationell förebild. De ambitiöst satta målen ska nås genom en handlingskraftig klimatpolitik och samarbete med näringsliv, akademi och idéburen sektor. För lundaborna ska det vara lätt att göra rätt vad gäller att ta ansvar för klimat och miljö.

Särskilda satsningar med start 2023

I planen beskrivs också hur kommunens pengar fördelas mellan en rad särskilda satsningar. Bland annat satsningar för att motverka ensamheten bland äldre, att hjälpmedelsavgifter ska tas bort, att återanvändningen av hjälpmedel utvecklas, minskad administration för lärare, två nya familjecentraler, hållbart byggande, klimatpaket för Lunds kommun med mera.

Lunds ekonomi 2023-2025

Lunds kommun väntas omsätta cirka 10 miljarder kronor under 2023. Cirka 8 miljarder kronor kommer från skatteintäkter medan cirka 2 miljarder kronor kommer från taxor, avgifter och riktade statsbidrag. Det förväntade resultatet för 2023 är -23,4 miljoner kronor – ett underskott som täcks genom att kommunen använder sig av sin reserv från tidigare års positiva resultat. För 2024 är det väntade resultatet +1,6 miljoner kronor och för 2025 +20,6 miljoner kronor.
För att möta den väntade lågkonjunkturen sätts 20 miljoner kronor om året av under år 2023-2025. 8 miljoner kronor sätts av under 2023 för att möta ökade livsmedelspriser.

Vilka utmaningar står vi inför?

I kapitlet Lund och omvärlden beskrivs de utmaningar som Lunds kommun och många andra kommuner står inför och som kommer att påverka förutsättningarna att kunna leverera tjänster, insatser och service med hög kvalitet inom ramen för välfärdsuppdraget. En hög andel äldre, färre som ska försörja fler och stigande förväntningar på välfärden är några exempel på utmaningar som ställer nya krav på effektivitet och nytänkande i kommunens verksamhet.

I planen kan du också läsa mer om konjunkturläget, ekonomiska förutsättningar för Lunds kommun, investeringsbehov, nya lagar och förordningar, god ekonomisk hushållning med mera.

Vad händer nu?

Efter att kommunfullmäktige beslutade om de kommunala nämndernas ekonomiska ramar i mitten av december 2022 var det dags för nämnderna att gå vidare med sina verksamhetsplaner och internbudgetar för 2023. Detta arbete ska vara klart och beslutat i respektive nämnd senast den 15 februari 2023.

Läs mer i Ekonomi- och verksamhetsplanen 2023-2025


Uppdaterad:

Dela sidan: