Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Lunds kommun går med överskott 2022

Nu är 2022 års ekonomiska resultat klart i Lunds kommun. Överskottet på 251 miljoner kronor innebär en tryggare start på 2023 och kommande års lågkonjunktur.

Exteriör Kristallen och Bruksgatan 22

Det preliminära resultatet för Lunds kommun slutar på 373 miljoner kronor och visar ett överskott på 251 miljoner jämfört med budget.

– Bakgrunden till kommunens starka ekonomi handlar om de senare årens överskott, vilket vi har glädje av när vi nu står inför några år med försämrad konjunktur. De senaste åren har vi kunnat finansiera en större del av kommunens investeringar med egna medel och därav har kommunens låneskuld inte ökat som befarat, vilket är särskilt bra nu när räntorna stiger. Under pandemiåren 2020-2022 har också statsfinanserna skjutit till extra pengar och konjunkturen varit fortsatt hög. Men de åren är nu över, säger Henrik Weimarsson, ekonomidirektör på Lund kommun.

Överskottet förklaras även av att nämnderna har stora överskott, motsvarande 170 miljoner kronor. Överskotten finns i vård- och omsorgsnämnden och barn- och skolnämnden till följd av färre barn i förskola och fritidshem och färre brukare inom vården.

– Lunds kommun har över tid haft en stark ekonomi vilket tjänar oss väl nu i mer prövande tider. Nu blir fokus inte minst att säkerställa att välfärden ges de ekonomiska resurser som krävs för att säkra en hög kvalitet när behovet av välfärden är som störst, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande i Lunds kommun.

År 2022 års skatteintäkter och generella statsbidrag blev också betydligt högre än budgeterat och ligger på 300 miljoner kronor högre än budget. Det beror på en starkare konjunkturutveckling med en mer positiv arbetsmarknad än vad som var känt vid budgettillfället. Lågkonjunkturen hade inte heller lika stor påverkan på arbetsmarknaden under 2022 som väntat.


Uppdaterad:

Dela sidan: