Länk till startsidan

Lund – En klimatneutral stad

Thea Ohlander Arfwidsson, Projektledare Klimatneutrala Lund 2030 berättar om arbetet för ett klimatneutralt Lund 2030.

En kvinna med svart skjorta och ljust hår.

Vad har ni just nu på gång inom ert arbete för att bli klimatneutrala?

Med ett klimatneutralt Lund menas hela det geografiska området Lunds kommun. Utsläppen av växthusgaser ska minimeras och fossila bränslen fasas ut. Återstående utsläpp hanteras med kolsänkor inom kommunens gränser. Lunds kommun använder sig inte av kompensation utanför kommunens gränser.

Saker som är på gång just nu är till exempel framtagande av en ny avfallsplan och vi har en helt ny plan för klimatneutralt byggande. Vi arbetar också aktivt med samarbeten med företagen i Lund och håller bland annat på att arbeta fram en storskalig kraftsamling för att öka takten i klimatarbetet tillsammans med fastighetsägare, arbetsgivare och innovatörer i nordöstra Lund. Såklart har vi också ett ökat fokus på energieffektivisering i och med det rådande läget.

Vad är era främsta prioriteringsområden, vad är viktigast för Lund?

I klimatarbetet framåt fokuserar kommunen på energi och transporter, eftersom transporterna står för majoriteten av utsläppen i Lund, och ett robust energisystem är en absolut nödvändighet för att klimatneutralitet ska kunna uppnås till 2030.

Vad är den största utmaningen för att bli en klimatneutral stad?

För att nå kommunens högt uppsatta klimatmål behöver vi samverka. Medborgare, politiker, företag och tjänstemän behöver samarbeta på en nivå som aldrig skett förut. För kommunen handlar det mycket om att arbeta utanför det vi har direkt rådighet över och skapa en gemensam fart framåt. Nationell, regional och lokal nivå måste arbeta på nya sätt, mot våra gemensamma mål om en klimatomstälning, och det måste gå fortare.

Mål för klimat och energi

Finns det något samarbete inom projektet du vill lyfta fram?

Inom det nationella initiativet Klimatneutrala städer 2030 har Lund tagit fram ett klimatkontrakt där man, i sällskap med 22 andra svenska städer i framkant som lovar att påskynda sitt klimatarbete. Sex myndigheter undertecknar även kontraktet där de åtar sig att stötta och underlätta det lokala arbetet genom att bland annat se över lagar, regler och finansieringsmöjligheter.

Inom Klimatneutrala Lund samarbetar kommunen aktivt med näringslivet och akademin i staden, men också med medborgare, ungdomar och myndigheter som påverkar arbetet i staden. I samarbete med Naturskyddsföreningen har klimathack anordnats för skolelever där ungdomars förslag på lösningar till kommunens miljöutmaningar samlats in. Genom dessa och en stor mängd workshops och aktiviteter har Lunds aktörer gemensamt prioriterat fram ett antal åtgärder som resulterat i en Att göra-lista. Denna beskriver vilka åtgärder som är viktigast för företag, organisationer, medborgare och offentliga aktörer att fokusera på här och nu för att ta viktiga steg mot klimatneutralitet.

Klimatneutrala Lund 2030

Klimatneutrala Lund 2030 Steg 2 omfattar hela Lunds geografiska område och berör därför alla i Lund - invånare, besökare, studerande och arbetande. Det är bara tillsammans som vi kan bli klimatneutrala och uppnå målen i Lunds kommuns miljöprogram LundaEko 2021–2030.

Uppdaterad:

Dela sidan: