Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Norra Fäladen utvecklas med ny skola

En ny skola tillsammans med samlingsplatser och kultur för både unga och gamla kan bli ett första steg för stadsomvandlingen på Norra Fäladen.

En ljus byggnad i tre våningar med människor i förgrunden.
En tidig skiss på hur Fäladslyktan kan komma att se ut. Illustration: PE Teknik och arkitektur

En ny skola tillsammans med samlingsplatser och kultur för både unga och gamla kan bli ett första steg för stadsomvandlingen på Norra Fäladen. Byggnadsnämnden beslutade under torsdagen att förslaget till detaljplanen är klart för samråd.

Det är skolan tillsammans med många andra verksamheter som kan bli först ut när Norra Fäladen ska utvecklas. Fäladsskolans lokaler är slitna och omoderna och med en ny detaljplan kan en helt ny skola byggas. Utöver skola görs det även plats för en ny idrottshall, bibliotek, kulturskola och mötesplats för seniorer – samlingsnamnet blir Fäladslyktan.

Bättre skolgård

Det planförslag som byggnadsnämnden nu gett klartecken för gör det möjligt med en större, samlande byggnad i stället för de utspridda undervisningslokalerna som finns idag. En av de stora fördelarna med detta är att den så kallade friytan, barnens skolgård, blir större än innan och kommer att bli grönare än idag. En hel del av de uppväxta träden inom planområdet kan bevaras och nya träd kommer att planteras för att ersätta de som ändå behöver tas bort. Även den lekkulle med träd som finns i sydöst, ut mot cykelbanan, föreslås bevaras i sin helhet.

Fäladslyktans huvudentré blir mot Fäladstorget och är tänkt främst för de som kommer promenerande, på cykel och för de som på grund av rörelsehinder behöver bil. Bilparkering finns det plats för vid Fäladsgården 200 meter bort, där det finns lediga platser. Cykelparkeringar blir det på flera platser runt skolan.

Stadsomvandling på Norra Fäladen

Ett större område på Norra Fäladen håller på att ses över – målet är en mer stadslik bebyggelse än idag. Arbetet med att ta fram ett så kallat planprogram har startar och kommunen håller på att skapa sig en helhetsbild över området som ska vägleda i den mer detaljerade planeringen. Tanken är bland annat att undersöka om det kan bli fler bostäder längs Svenshögsvägen, ett mer öppet och vidareutvecklat centrum och att Svenshögsvägen ska förbättras och ge mer plats för cykel och kollektivtrafik.

Mer om utvecklingen på Norra Fäladen.

Samrådet för detaljplanen för Fäladslyktan startar preliminärt i januari och då kan de kringboende och andra berörda lämna synpunkter på planförslaget. För att den nya skolan och de andra verksamheterna ska bli verklighet behövs inte bara en ny detaljplan.

Senare i år förväntas andra berörda nämnder, barn- och skolnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden fatta principiella beslut om att Fäladslyktan ska byggas. Till våren är det dags för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att fatta de nödvändiga investeringsbesluten.

Uppdatering 23-01-04: Samrådet för detaljplanen startar den 9 januari, sista dag att lämna synpunkter är den 8 mars.
Mer om detaljplanen

Uppdaterad:

Dela sidan: