Länk till startsidan

Delad förskole- och fritidhemsavgift för vårdnadshavare som är folkbokförda på olika adresser

Delad förskole- och fritidshemsavgift införs som norm för vårdnadshavare som har gemensam vårdnad och är folkbordförda på olika adresser. Ni får automatiskt varsin faktura för förskole- och fritidshemsavgift. Respektive vårdnadshavare betalar en avgift utifrån sitt hushålls totala inkomst. Barn- och skolnämnden har beslutat att normen gäller från och med 1 januari 2023.

Normen om delad förskole- och fritidshemsavgift påverkar vårdnadshavare som har gemensam vårdnad och är folkbordförda på olika adresser. Den nya normen innebär att:

  • Vårdnadshavarna delar lika på betalningsansvaret för barnets placering inom förskola eller fritidshem och får automatiskt varsin faktura.
  • Varje vårdnadshavare betalar en avgift beräknat på sitt hushålls totala inkomst delat på två, det vill säga varsin halva av kostnaden utifrån sitt hushålls inkomstuppgifter. Inkomster för sammanboende vuxna ingår i respektive hushålls inkomstuppgifter.
  • Den totala avgiften för barnets placering kan aldrig överskrida maxtaxa.
  • Den första fakturan utifrån den nya normen om delad förskole- och fritidshemsavgift skickas i januari 2023.

Att införa normen grundar sig i att ta hänsyn till familjekonstellationer där föräldrar är separerade och ur jämställdhets- och rättviseperspektiv få fakturorna delade mellan båda föräldrarna. Tidigare skickades hela fakturan till vårdnadshavarens bostad där barnet är folkbokfört.

Hur hög avgiften är beror på respektive hushållets sammanlagda inkomst före skatt, antalet barn och åldern på barnen. Ni betalar för platsen och det gör ingen skillnad hur många timmar barnet är på förskolan eller fritidshemmet.

Som vårdnadshavare har du ansvar att meddela rätt inkomst och familjeförhållande för att vi ska kunna räkna ut avgiften för hushållet rätt. Vi ska ha inkomstuppgifter för respektives hushålls totala inkomst per månad (totala inkomster före skatt och avdrag). Inkomstuppgifter för sammanboende vuxna ingår i hushållets totala inkomst.

Lämna inkomstuppgifter

Om du inte har lämnat inkomstuppgifter behöver du nu göra det via e-tjänst. Sammanboende vuxna i hushållet ska var för sig lämna sina inkomstuppgifter via e-tjänsten. Om du inte lämnar någon inkomstuppgift kommer du att debiteras maxtaxa, det vill säga avgift enligt högsta inkomstnivån. Har du ingen inkomst behöver du ange 0 kronor.


Du behöver lämna ny inkomstuppgift vid alla ändringar som påverkar avgiften, till exempel ändrad inkomst, arbetslöshet eller studieuppehåll.
Lämna eller ändra inkomstuppgift


Har du inte möjlighet att lämna inkomstuppgift via e-tjänst, kontakta medborgarcenter 046-359 50 00 eller lunds.kommun@lund.se.

Önskar ni att hela fakturan för barnets placering i stället skickas till en vårdnadshavare? Om ni är överens om detta ska en anmälan lämnas in. Lämnas ingen anmälan delas fakturan automatiskt enligt den nya normen.

Vid anmälan om att hela fakturan skickas till en vårdnadshavare gäller följande:

  • Båda vårdnadshavarna måste signera anmälan.
  • Ni väljer att en vårdnadshavare har betalningsansvaret för barnets placering i förskola och fritidshem. I anmälan väljer ni vem fakturan ska gå till. 
  • Avgiften för barnets placering är samma oavsett om ni har varsin faktura eller om hela fakturan skickas till en vårdnadshavare. Skickas hela fakturan till en vårdnadshavare baseras avgiften på båda vårdnadshavarnas hushålls totala inkomst. Sammanboende vuxna i respektive hushåll ska lämna sina inkomstuppgifter via e-tjänst.
  • Har du flera barn med olika partners måste du göra en anmälan om hel faktura för varje barn.
  • När anmälan har registrerats gäller den från kommande månad.
  • Anmäl senast 31 december 2022 för att hela fakturan ska skickas till en vårdnadshavare från och med januari 2023.


Lämna anmälan: Hela fakturan till en vårdnadshavare


Har ni inte möjlighet att skicka in anmälan via e-tjänst, kontakta medborgarcenter 046-359 50 00 eller lunds.kommun@lund.se.

Vid skyddad identitet

Familjer där antingen barnet eller någon av föräldrarna har skyddade personuppgifter eller skyddad folkbokföring omfattas inte av automatiskt delad faktura. Vid skyddade uppgifter gör barn- och skolförvaltningen enskilda bedömningar och hanterar familjen manuellt för att inte röja information.


Regler och tillämpningsanvisningarna för förskoleverksamhet och fritidshem uppdateras med denna förändring den 1 januari 2023.
År 2023 införs en till förändring gällande förskola- och fritidshemsavgift:
Årlig kontroll av inkomstuppgifter för att säkerställa rätt förskole- och fritidshemsavgift


Har du frågor om delad förskole- och fritidshemsavgift kontakta medborgarcenter 046-359 50 00 eller lunds.kommun@lund.se.

Avgifter inom förskola och fritidshem

Uppdaterad:

Dela sidan: