Länk till startsidan

Årlig inkomstkontroll för att säkerställa rätt förskole- och fritidshemsavgift

Med start 2023 införs årlig inkomstkontroll för att säkerställa att vi har tagit ut korrekt förskole- och fritidshemsavgift. En gång per år jämförs inlämnade inkomstuppgifter mot Skatteverkets uppgifter. Stämmer inte uppgifterna överens innebär det att vi i efterhand fakturerar eller betalar tillbaka avgift.

Om ditt barn går på förskola eller fritidshem ska du lämna in inkomstuppgifter som ligger till grund för beräkningen av förskole-och fritidshemsavgift. Som vårdnadshavare har du ansvar att meddela rätt inkomst och familjeförhållande för att vi ska kunna räkna ut avgiften för hushållet rätt.

Barn- och skolnämnden har fattat beslut om att införa en årlig inkomstkontroll. Från och med 2023 kommer kommunen en gång per år jämföra inlämnade inkomstuppgifter mot fastställd årsinkomst hos Skatteverket. Den årliga kontrollen införs för att säkerställa att Lunds kommun har tagit ut korrekt avgift, det vill säga att vårdnadshavare varken har betalt för mycket eller för lite för förskola och fritidshem.

Den årliga inkomstkontrollen innebär att:

  • Inlämnade inkomstuppgifter till kommunen jämförs mot fastställd inkomst hos Skatteverkets.
  • Stämmer inte uppgifterna innebär det att vi i efterhand fakturerar eller betalar tillbaka för att justera tidigare avgifter. Om du har angett för låg inkomst får du en faktura att betala och om du har angett för hög inkomst får du pengar tillbaka via en kreditfaktura.
  • Avvikelser mellan -200 kr och +200 kr kommer inte att korrigeras.
  • Fakturan har fyra månaders betalningstid.

2023 görs avstämning av 2021

Den första inkomstkontrollen görs för år 2021. Om inlämnade inkomsteruppgifter till kommunen inte stämmer överens med fastställd årsinkomst hos Skatteverket, får du en faktura eller kreditfaktura under våren 2023. De allra flesta har betalt rätt avgift och kommer därför inte att påverkas av justeringen efter inkomstkontrollen.

Meddela och justera inkomstuppgifter

Kommunen ska ha inkomstuppgifter för hushållets totala inkomst per månad (totala inkomster före skatt och avdrag). Inkomstuppgifter för sammanboende vuxna ingår i hushållets totala inkomst. Om du inte lämnar någon inkomstuppgift kommer du att debiteras maxtaxa, det vill säga avgift enligt högsta inkomstnivån. Har du ingen skattepliktig inkomst behöver du ange 0 kronor.

Du behöver lämna ny inkomstuppgift vid alla ändringar som påverkar avgiften, till exempel ändrad inkomst, arbetslöshet eller studieuppehåll. Sammanboende vuxna i hushållet ska var för sig lämna sina inkomstuppgifter via e-tjänst.

  • Du kan justera inlämnade inkomstuppgifter för 2021 fram till 31 december 2022.
  • Efter 1 januari 2023 kan du inte justera inlämnade inkomstuppgifter bakåt i tiden. Vid felaktiga inkomstuppgifter kommer tidigare fakturering justeras efter den årliga inkomstkontrollen.

För att se dina senaste inlämnade inkomstuppgifter logga in i e-tjänsten där du lämnar inkomstuppgifter. I e-tjänsten hittar du en översikt över tidigare inlämnade uppgifter under rubriken "Vad vill du göra idag".

Du kan även kontakta medborgarcenter: 046-359 50 00 eller lunds.kommun@lund.se.

Förändring kring uppdatering av inkomstuppgifter

Tidigare har information skickats ut en gång per år till alla vårdnadshavare för att påminna om att uppdatera inkomstuppgifter. Vårdnadshavare som inte har uppdaterat sina uppgifter minst en gång per år har automatisk fakturerats maxtaxa. Uppdaterade uppgifterna har korrigerats tre år bakåt i tiden via fakturerat belopp på nästa faktura. Detta förändras och från och med 2023 gäller följande:

  • Vi påminner alla vårdnadshavare två gånger om året om att uppdatera sina inkomstuppgifter om de har förändrats.
  • När du lämnar in nya inkomstuppgifter korrigeras avgiften från och med nästa faktura.
  • Uppdateras inte inkomstuppgifterna görs ingen ändring av avgiften, men om kommunen har haft felaktiga inkomstuppgifter kommer tidigare fakturering justeras efter den årliga inkomstkontrollen.

Vi stämmer av om alla betalar rätt avgift

En gång per år kontrollerar barn- och skolförvaltningen inlämnade inkomstuppgifter för att stämma av så att alla har betalt rätt avgift. Avstämningen genomförs under höstterminen på föregående års uppgifter. Stämmer inte uppgifterna överens innebär det att vi i efterhand fakturerar eller betalar tillbaka avgift. Faktura för justering av tidigare fakturering skickas ut under vårtermin.


Som vårdnadshavare har du ansvar att meddela rätt inkomst och familjeförhållande (personer med gemensamt hushåll) så att avgiften för hushållet blir rätt.

Lämna eller ändra inkomstuppgifter

Vi jämför mot den totala årsinkomsten enligt Skatteverkets register

Kommunen får fram en genomsnittlig månadsinkomst genom att jämföra den totala årsinkomsten enligt Skatteverkets register och dela den med tolv. Årsinkomsten delat med tolv jämförs sedan med inkomstuppgifter som lämnats in till kommunen.

Har jag betalt för mycket eller för lite avgift?

Visar det sig att den inlämnade inkomstuppgiften har varit högre eller lägre än den faktiska inkomsten innebär det att vi i efterhand fakturerar eller betalar tillbaka avgift. Faktura för justering av tidigare fakturering skickas ut under vårterminen. Avvikelser mellan -200 kr och +200 kr kommer inte att korrigeras. Fakturan har fyra månaders betalningstid.
De allra flesta har betalt rätt avgift och kommer därför inte att påverkas av justeringen efter inkomstkontrollen.

Det här räknas som avgiftsgrundande inkomst

Den avgiftsgrundande inkomsten är dina beskattningsbara inkomster som till exempel lön, föräldrapenning, aktivitetsstöd eller sjukersättning. Däremot ingår inte studiemedel, barnbidrag, bostadsbidrag, försörjningsstöd och andra bidrag när månadsavgiften beräknas.

Avgiften beräknas utifrån hushållets bruttoinkomster per månad (totala inkomster före skatt och avdrag). Inkomster för sammanboende vuxna ingår i respektive hushålls totala inkomstuppgifter.

Regler och tillämpningsanvisningarna för förskoleverksamhet och fritidshem uppdateras med denna förändring den 1 januari 2023.
År 2023 införs en till förändring gällande förskola- och fritidshemsavgift:
Delad förskole- och fritidhemsavgift för vårdnadshavare som är folkbokförda på olika adresser


Har du frågor om årlig inkomstkontroll kontakta medborgarcenter 046-359 50 00 eller lunds.kommun@lund.se.

Avgifter inom förskola och fritidshem

Uppdaterad:

Dela sidan: