Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

200 nya bostäder på Klostergården

Två nya kvarter med sammanlagt över 200 lägenheter på Klostergården har nu kommit ett steg närmare förverkligande.

Det två planerade kvarteren sedda från nordost, med Stattenavägen i förgrunden. Illustration: Möller Arkitekter.

I södra Lund, i utkanten av Klostergården, gör en ny detaljplan det möjligt att bygga två kvarter som tillsammans ger över två hundra nya lägenheter. På platsen finns idag stora asfalterade parkeringsytor och tidigare har där också funnits ett gatukök och en bensinmack.

Därmed får Klostergården ett rejält tillskott av nya bostäder, på en plats som har nära till både idrott och rekreation, stadsliv och med en kommande tågstation bara några minuter bort.

De nya husen kommer att bli mellan fyra och tio våningar, med de högsta husen in mot Klostergårdsfältet i väster. Efter samrådet justerades förslaget så att höjden mot Stattenavägen blir lite lägre än vad från början var tänkt. Den översta våningen blir också indragen på flera av husen, för att de inte ska upplevas som så höga, ge lite mindre skugga och mer luft mellan kvarteren men också för att skapa en fin variation.

De nya husen ska byggas med tegelfasad för att anpassas till Klostergårdens tegelarkitektur. Kvarteren kommer att harmoniera med områdets andra bebyggelse, både i material och höjd. Och inte minst blir det en värdefull förtätning på en yta som under flera år mest varit tom på innehåll.

Den nya detaljplanen reglerar även hur de omkringliggande gatorna kan byggas om, det gäller delar av Stattenavägen, Nordanväg och Östanväg. Gatorna får en ny utformning där fotgängare och cyklister får mer plats än idag. Flera nya träd ska planteras och tillsammans med bland annat ombyggda korsningar är tanken att Stattenavägen ska bli både mer trivsam, trygg och säker.

Mellan de två kvarteren finns idag en gång- och cykelbana. Den breddas och läggs på den södra sidan av den befintliga raden med lönnar. Där den korsar Stattenavägen blir det en upphöjning för en säkrare överfart.

Det är LKF och HSB som planerar att bygga på platsen. När detaljplanen har vunnit laga kraft behöver de först söka bygglov att kunna realisera sina projekt.

Uppdaterad:

Dela sidan: