Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Extrastöd kan nå utsatta barnfamiljer tack vare ändrade bidragsregler

Lundafamiljer med bostadsbidrag har genom riksdagsbeslut fått dessa bidrag tillfälligt höjda med som mest 1 325 kronor i månaden under andra halvan av 2022. På så vis ska den senaste tidens prishöjningar bli mindre drabbande. För att pengarna verkligen ska kunna nå fram avsätter kommunstyrelsen medel för att kompensera socialnämnden i de fall en tillfällig ändring av anvisningarna för försörjningsstöd görs.

Lägenhetshus fotograferat från gatan, med blå himmel i bakgrunden.

– Jag är glad att alla partier i kommunstyrelsen ställde sig bakom kvintettens förslag. Intentionen med regeringens beslut är att barnfamiljer med svag ekonomi ska skyddas mot de kraftiga prisökningarna som skett på sistone. Skulle vi i Lund minska försörjningsstödet till dessa familjer med samma summa når pengarna inte fram till de som de är avsedda för utan fungerar i praktiken en besparing för kommunen. Det är orimligt, säger Fredrik Ljunghill (M), kommunstyrelsens vice ordförande i Lunds kommun.

Gäller för juli-december

Bakgrunden är att riksdagen i vårändringsbudgeten för 2022 beslutade om ett tillfälligt tilläggsbidrag till barnfamiljer inom bostadsbidraget. Tilläggsbidraget gäller under juli-december 2022 och är tänkt att särskilt skydda hushåll med svag ekonomi mot den senaste tidens kraftigt höjda priser på bland annat el, drivmedel och livsmedel. Bidraget betalas ut tillsammans med det ordinarie preliminära bostadsbidraget som ett 25-procentigt tillägg, utan att någon extra ansökan behöver göras.

Rättspraxis är att bostadsbidrag räknas som inkomst när ansökningar om försörjningsstöd behandlas. Det innebär att det tillfälliga tilläggsbidraget i praktiken leder till att de barnfamiljer som har kommunalt försörjningsstöd samtidigt skulle få detta stöd sänkt med samma belopp. För att inte detta ska hända har vissa kommuner beslutat att tillfälligt undanta det tillfälliga tilläggsbidraget som inkomst vid beräkning av försörjningsstöd. I Lunds kommun är det socialnämnden som fattar beslut om anvisningar för försörjningsstöd. I det fall socialnämnden beslutar att göra en tillfällig ändring av anvisningarna och undanta det tillfälliga tilläggsbidraget som inkomst, kommer kommunstyrelsen att kompensera socialnämnden för de ökade kostnader för försörjningsstöd som detta medför. Det handlar om max 2 miljoner kronor för perioden 1 juli-31 december.

Barnets bästa

– Genom att avsätta medel ges socialnämnden möjlighet att ta ställning till om anvisningarna för försörjningsstöd tillfälligt ska ändras för att lindra konsekvenser av de kraftiga prisuppgångarna för barnhushåll med svag ekonomi. Utredningen kommer att ta avstamp i Lunds kommuns program för social hållbarhet och handlingsplan för barnets bästa, säger Annika Pettersson, socialdirektör i Lunds kommun.

Hittills i år har cirka 340 barnfamiljer i Lunds kommun erhållit kommunalt försörjningsstöd. De flesta av dem antas ha inkomst även från bostadsbidrag.

Uppdaterad:

Dela sidan: