Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Tillsyn på grundsärskola i Lunds kommun

Skolinspektionen har genomfört en riktad tillsyn mot en av Lunds kommuns grundsärskolor.

Redan innan beslutet kommer ser vi behov av flera utvecklingsinsatser som både den aktuella skolan och huvudmannen kommer att arbeta vidare med.

Lärare i svenska på Språkintroduktion skriver på tavlan i ett klassrum.

Under juni månad har Skolinspektionen följt upp en anmälan om brister i undervisningen gällande två elever på en grundsärskola i Lunds kommun och genomfört en riktad tillsyn.

I protokollet som Lunds kommun nu ska komplettera lyfts bland annat brist på dokumentation om vilka bedömningar som ligger till grund för enskild undervisning och att de två eleverna inte fått tillräcklig lärarledd undervisning.

Insatser innan Skolinspektionens beslut

– Så snart vi får den här typen av signaler om möjliga brister i vår verksamhet tar vi dem på största allvar och agerar direkt. Även innan Skolinspektionens beslut har kommit i ärendet kan vi se att det finns områden vi behöver utveckla och stödja. Vi är mycket angelägna om att alla elever i Lunds kommun ska få en god utbildning av hög kvalitet, säger Per Wickström, utbildningschef i Lunds kommun.

Bland annat kommer den aktuella skolan tillsammans med stödjande resurser från huvudmannen att följa upp och säkerställa arbetet med särskilt stöd och implementeringen av olika styrdokument. En rad utbildningsinsatser planeras också under hösten så att alla medarbetare i grundsärskolan känner till och kan tillämpa rutinerna mot kränkande behandling och särskilt stöd.

Utvecklingen av grundsärskolan viktig för Lunds kommun

– Vi som skolledning behöver nu jobba vidare tillsammans med personalen, så att det blir tydligt för alla vilka roller och uppdrag vi har i förhållande till styrdokument och rutiner. Målet är detsamma för alla oss som jobbar på skolan: att tillsammans skapa och säkra en utbildning av hög kvalitet för alla våra elever, säger rektorn på den aktuella skolan.

Arbetet med att utveckla grundsärskolan är en viktig del av Lunds kommuns systematiska kvalitetsarbete. Det har varit prioriterat under en längre tid och kommer fortsatt att vara högt uppe på barn- och skolförvaltningens gemensamma utvecklingsagenda.

Uppdaterad:

Dela sidan: