Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Muren i Genarp – ett klargörande

Genarp ska få fler bostäder och på ett ställe med stor höjdskillnad behövs en stödmur för att hålla marken på plats. Alla beslut om bygglov, utom ett, har fått laga kraft och gynnande beslut kan inte ändras, därför kommer muren att bli kvar och husen byggas. Kommunens del i ärendet är avslutat men vi har försökt att bidra i dialogen mellan de som byggt muren och grannarna som bor nedanför, för att hjälpa dem hitta en bra lösning.

Höjdskillnaderna i det aktuella området är en utmaning och byggherren och dåvarande fastighetsägare valde att lösa det genom en stödmur som håller emot och stabiliserar marken som de nya husen ska byggas på.

Muren och de planerade husen stämmer med områdets detaljplan vilket inneburit att beslut fattats på delegation av stadsbyggnadskontorets tjänstepersoner. Sedan marklovet för stödmuren beviljades har de planerade villorna med tomt sålts och de nya fastighetsägarna har köpt sina nya hem utifrån de beslutade bygglovsritningarna.

Försök till gemensam lösning

Kommunen har undersökt flera olika alternativ som kan förbättra situationen för de som redan bor i området men även för de som har köpt de planerade villorna.

Växter och grönska i fastighetsgräns

Kommunen har haft flera samtal med grannar, byggherre och de nya fastighetsägarna för att hjälpa dem att hitta en lösning där alla kan vara nöjda. Vi har till exempel tagit fram illustrationer för hur gränsen kommer att se ut om byggherren kompletterar med buskar och växter. Grannarna har vid de samtalen vidhållit att de vill ta bort alternativt sänka muren.

Illustration av muren med växtlighet
Illustration av stödmuren med växtlighet som döljer den övre delen.

Sänkning av muren

Stödmuren är där för att stabilisera marken på de nya tomterna. Att ta bort muren är inte möjligt men som ett sista försök har kommunen bett byggherren att titta på en lösning för att eventuellt sänka muren något. Byggherrens utredning är inte klar och de kan i dagsläget inte säga om det är tekniskt möjligt.

Ingen överklagade marklovet för muren

Marklovet för stödmuren, cirka två meter hög, följer detaljplan och därför har inga grannar hörts. Inga grannar har överklagat beslutet till Länsstyrelsen och det fick därför laga kraft våren 2021.

Kommunen gjorde ett misstag vid underrättelsen av marklovsbeslutet, då en fastighetsägare inte fick brev om att beslutet var fattat. Den fastighetsägaren har fått information i efterhand om hur den kan gå till väga för att ansöka om återställande av försutten tid hos Mark och Miljö Överdomstolen (MÖD). MÖD skulle i det fallet avgöra om grannarna får en ny överklagandetid. Grannen har inte utnyttjat den möjligheten.

Bygglov för villor där muren ingår

Sedan våren 2021 har byggherren sökt bygglov för flera villor. I byggloven ingår även stödmuren. Ett av villornas bygglov har överklagats till Länsstyrelsen som beslutat att avslå överklagan. Grannarna kan välja att överklaga det beslutet till Mark och Miljödomstolen.

Uppdaterad:

Dela sidan: