Länk till startsidan

Tidplan för lågstadieskola i Brunnshög ses över

Barn- och skolförvaltningen har utrett möjligheter kring att bygga en lågstadieskola i Brunnshög tidigare än planerat. En grundskola betyder mycket för områdets utveckling och innebär även att fler yngre barn får närmare till skolan. Hösten 2022 kan barn- och skolnämnden ta första beslutet om justering av planeringen för skolor i närområdet.

Planeringen av utbyggnaden av Brunnshög har pågått under en lång tidsperiod. I nuläget är byggnation i full gång i de första utbyggnadsetapperna. Barn- och skolförvaltningen har utrett alternativ för hur justeringar av tidigare beslut skulle kunna möjliggöra en tidigare byggnation av grundskola i Brunnshög och vilka effekter det har.

Förslag på ändring av tidigare planering

Skolorna i östra Lund är sammankopplade genom skolspår. Den tidigare planering ska inte förändras övergripande, däremot föreslås justering av planeringen som rör områdets norra del. Förslaget på justeringen berör en ny skola i Brunnshög, Flygelskolan och Östratornskolan:

  • En lågstadieskola för årskurs F-3 byggs först i Brunnshög.
  • Flygelskolan byggs därefter om till en mellanstadieskola med årskurs 4-6.
  • Östratornskolan anpassas därefter till en renodlad högstadieskola med årskurs 7-9.

Utredningen visar att det finns fler fördelar att tidigarelägga byggnationen av skola i Brunnshög:

Bidrar till attraktiv stadsdel

En grundskola i Brunnshög bidrar till bättre möjligheter att uppnå målsättningarna för området, bland annat att skapa en attraktiv stadsdel med närhet till service och med varierade boende som lockar människor i olika åldrar. Fler barnfamiljer skulle söka sig till området om det finns en skola som samlar stadsdelens barn. Det påverkar i sin tur byggaktörer som då är beredda att bygga större bostäder, vilket leder till en stadsdel med varierande boendeformer.

Närhet till skola

I utredningen har elevernas rätt till en skola nära hemmet beaktats, framför allt för elever inom lågstadiet betyder närheten till skolan mycket. En ny skola i Brunnshög leder till att fler lågstadieelever har närmare avstånd till en skola, vilket möter barn- och skolnämnden inriktning om geografisk närhet för yngre elever.

Skola med flexibla lokaler

I ett första skede finns inte behov av lika stor skola som på sikt i Brunnshög. Däremot finns möjligheter till att använda delar av skolan för förskoleverksamhet. Behovet av förskolor växer snabbare och skolan kan bli en del i att hantera delar av det behovet.

Renodlade stadieskolor

Justeringen innebär att Östraskolan blir en mindre enhet med endast högstadium, i stället för en kombinerad större skola med mellan- och högstadium. Flygelskolan byggs om till en mellanstadieskola där Östratornskolans årskurs 4-6 flyttar in. Detta är ett resultat av dialoger med medarbetare och vårdnadshavare.

Enklare och tydligare logistik

Genom att bygga skolan i Brunnshög tidigare än planerat minskar behovet av evakueringar för de berörda skolorna. Flygelskolans elever flyttar när den nya skolan i Brunnshög är klar. Östratornskolans mellanstadium behöver inga tillfälliga lokaler utan väntar in anpassningen av Flygelskolan.
I och med nya skola i Brunnshög och justering av tidigare planering av Flygelskolan och Östratornskolan kommer alla skolor få en egen matsal. Även tillgången till idrottshallar utökas genom att skolan i Brunnshög planeras få egen idrottshall.

Minskad investering

Totalt sett innebär den justerade planeringen en minskad investering med 25 miljoner kronor. Genom senareläggningen av projekten blir drifteffekt lägre i ett längre perspektiv. En konsekvens är att investeringen blir väsentligt högre 2026 i jämförelse med tidigare planering. Men den justerade planeringen innebär något mindre resurser till lokaler vilket ger mer resurser till exempelvis lärare och läromedel.

Beslut väntas under 2023

Byggnationer och lokalförändringar för skolor ingår i kommunens strategiska lokalförsörjningsplan som består av en tioårsplanering för samtliga större investeringar av lokaler som kommunen står inför. Ärendena ska beslutas inom berörda nämnder och slutligen i kommunfullmäktige. Den strategiska lokalförsörjningsplanen revideras varje år.

Förslaget om att tidigarelägga byggnation av skola i Brunnshög samt justeringar av tidigare planering tas upp i barn- och skolnämnden för beslut i oktober 2022. Därefter påbörjas beredning för den nya skolan i Brunnshög samt fördjupad utredning kring anpassning och tillbyggnad av Flygelskolan. I maj 2023 antar kommunstyrelsen ny strategiska lokalförsörjningsplan, och i samband med detta kan barn- och skolnämnden ta ett första beslut i beslutsprocessen för att genomföra byggnation av skola i Brunnshög. Vidare beslut kan fattas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under 2023.

Preliminär tidsplan

En grov preliminär tidplan är att skolan i Brunnshög kan stå klar år 2025-2026, ombyggnad av Flygelskolan år 2026-2027 och Östratornskolans högstadium år 2028-2029. Tidplanen påverkas bland annat av den politiska processen.

Informationsärendet om utredningen från Barn- och skolnämnden den 31 maj

Uppdaterad:

Dela sidan: