Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Lunds kommuns resa mot helt fossilbränslefritt har kommit långt på väg

I sju år har sju skånska kommuner, varav Lund är en, arbetat tillsammans för att bli fossilbränslefria och minska sina klimatutsläpp. Och målet kommer närmare.

En mobil hålls upp framför en vit bil med Lunds kommun-logga. På mobilen syns information om en bokning.

Samarbetet har de senaste åren pågått inom ramen för projektet Fossilbränslefria kommuner i Skåne 2.0 – pågående 2019–2022 och delfinansierat av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. Lunds kommun, redan långt framme i arbetet med att fasa ut fossil energi från de kommunala verksamheterna, har sista tiden inte minst fokuserat på att skapa fler fordonspooler och mobilitetstjänster för medarbetarna.

Insatserna har varit viktiga för att möjliggöra ökat delande, men har också bidragit till effektivisering av hela fordonsflottan och av resor i tjänsten generellt. Åtgärder för klimatneutralt byggande och återbruk har samtidigt varit viktigt för att förstå möjligheter, förutsättningar och hinder för att kunna få till ett cirkulärt och klimatneutralt byggande. Kravställning på fossilbränslefria entreprenader och tjänster är en annan viktig åtgärd, där steg tagits av kommunen. Framöver fortsätter arbetet med att följa upp efterlevnad av reseriktlinjer, ytterligare effektivisera fordonsflottan och med att flytta över fler transporter till cykel, gång och kollektivtrafik. Dessutom vill kommunen fortsätta arbeta med kravställning på drivmedel vid upphandling.

Växthusgasutsläppen minskar i Lunds kommun

Kommunen har sedan 2015 minskat sina växthusgasutsläpp från drivmedel, el och uppvärmning med 2 550 ton koldioxidekvivalenter per år. Sedan 2019 har kommunen minskat sina växthusgasutsläpp från tjänsteresor med 293 ton koldioxidekvivalenter per år.

Lunds kommuns särskilda arbete inom mobilitetsprojektet syftar till att öka tillgängligheten till delade fordon för medarbetarna. Särskilt fokus har legat på kommunkontoret på Bruksgatan, där medarbetarna länge efterfrågat bättre tillgång till delade fordon.

- Vi har jobbat med att både förespråka och ”nudge:a” medarbetare till färre, mer eftertänksamma och planerade resor, men också att få folk att använda de fordon som redan finns tillgängliga. Vi har sett fordonspooler som den mest effektiva lösningen för att nå målet, säger Åse Dannestam, enhetschef på Mobilitetsservice i Lunds kommun.

Tre nya placeringar av bilpooler

- Huvuddelen i arbetspaketet för Lunds kommun har varit att sjösätta tre nya placeringar av bilpooler för medarbetare i Lunds kommun. Kommunen har sedan tidigare två bilpooler. Det finns både slutna och öppna fordonspooler. De slutna poolerna skulle vara där enheter behåller sina egna fordon men delar dem mer sinsemellan, medan de öppna poolerna skulle vara tillgängliga för alla medarbetare att nyttja, förklarar Åse.

Kommunen har planerat och kartlagt vilka som behöver nås av informationen om de nya poolerna, tagit fram användarmanualer till bokningssystemet och lagt in alla användare i systemet. Idag finns sammanlagt fem pooler varav fyra är öppna för samtliga medarbetare i kommunen, medan den sista är sluten för medarbetarna på Stadshuset Kristallen. Därmed har målsättningen uppnåtts, med ökad tillgänglighet till delade fordon inte enbart för medarbetarna på Bruksgatan utan även i kommunen som helhet.

- Nu fortsätter arbetet med att försöka koppla ytterligare fler medarbetare och arbetsplatser till de nya poolerna och även att inkludera cyklar i alla pooler. Vi kommer även att jobba vidare med slutna pooler för att försöka få fler större arbetsplatser att ansluta sina fordon till poolerna, avslutar Åse Dannestam.

Fakta

Lunds kommun har idag helt fossilbränslefri el och fossilbränslefri uppvärmning, 100 procent. Fossilbränslefritt drivmedel i kommunens fordon används till 96 procent, en ökning med 48 procent sedan 2015. De fossilbränslefria tjänsteresorna i kommunen har ökat med 19 procent sedan 2019 och står för 78 procent av resorna. Användningen av fossilbränslefria fordon inom kommunen är 90-procentig.

98 procent fossilbränslefritt i sju skånska kommuner

Utvecklingsprojekt

Hållbara Lund

Europeiska unionen. Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Fossilbränslefria kommuner i Skåne 2.0 projektleds av Länsstyrelsen Skåne och Kommunförbundet Skåne. Projektet har en totalbudget på 18 miljoner och finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Länsstyrelsen Skåne och deltagande kommuner

Uppdaterad:

Dela sidan: