Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Europa Direkt – nyhetsbrev maj 2022

I detta nyhetsbrev uppdaterar vi er om några aktuella händelser i EU, bland annat om EU-kommissionens nya plan REPowerEU med fokus på omställningen av Europas energisystem och EU:s senaste åtgärder för att underlätta import från Ukraina. Vi presenterar även en sammanställning av vårt firande av Europadagen med en djupdykande artikel av utfallet från vår workshop med internationella invånare och lokala politiker i Lund. Slutligen träffar vi även Asif Khan från Malmö Ideella och Eurodesk.

Sakura

Macron föreslår "EU-light"

Frankrikes president Emmanuel Macron gav under EU:s konferens om Europas framtid förslag på ett nytt politiskt Europeiskt samarbete. Förslaget skulle innebära att stater som inte är medlemmar i EU, eller som har varit det, kan samarbeta med EU inom diverse områden som energi, transport och säkerhetsfrågor.

Förslaget grundar sig i att processen att bli ett EU-land kan ta väldigt lång tid. Detta försvårar till exempel det samarbete som EU skulle vilja ha med länder som Ukraina.

Macron: Dags för ett nytt Europa

Sverige väntas få största befolkningsökningen i EU

Enligt EU:s statistikbyrå Eurostat beräknas Sveriges befolkning år 2100 ha ökat från 10,5 miljoner till närmare 13,7 miljoner invånare. Det innebär således en ökning med 30% och väntas vara den största befolkningsökningen i ett land inom EU.

Eurostat har även presenterat förväntade befolkningssiffror utifrån scenariot att ingen in- eller utvandring sker till EU-medlemsländerna. Det skulle innebära att Sverige år 2100 har en befolkning på cirka 8,6 miljoner.

Beräkning: Förändring i invånarantal i EU till 2100

REPowerEu

Den 18 maj la EU-kommissionen fram REPowerEU-planen som ett svar på de utmaningar som den globala energimarknaden står inför till följd av Ryssland invasion av Ukraina. Att ställa om Europas energisystem är brådskande och på grund av att EU vill sluta vara beroende av ryska fossila bränslen och inte minst på grund av klimatkrisen. 85% av EU-medborgarna är också positivt inställda på frågan om EU bör minska sitt beroende av rysk gas så snart som möjligt, i stöd för Ukraina. Åtgärderna i den nya planen kan bidra till att målen nås. Exempelvis genom energibesparingar, diversifiering av energiförsörjningen och ett snabbare införande av förnybara energikällor som ersätter användandet av fossila bränslen.

Kärnan i REPowerEU-planen är att det finns ett stöd för samordnad planering och finansiering av gränsöverskridande och nationell infrastruktur samt energiformer och projekt. Till följd av detta föreslår kommissionen att RRF-förordningen (faciliteten för återhämtning och resiliens) ska inkludera särskilda REPowerEU-kapitel i medlemsländernas befintliga återhämtningsplaner.

REPowerEU: En plan för att snabbt minska beroendet av ryska fossila bränslen och påskynda den gröna omställningen

Vårt firande av Europadagen

Den 9 maj firades Europadagen på flera håll inom EU inklusive i sydvästra Skåne. I Lund anordnade Europa Direkt Lund en föreläsning på Lunds stadsbibliotek om Europadagen som fenomen och om europeiskt samarbete inom kultursektorn, i samarbete med Maria Strömvik från Centrum för Europaforskning respektive Tiffany Fukuma från Trans Europe Halles . Därefter bjöd vi på fika och nätverkande.

Det blev en uppskattad och lärorik dag. Vi är väldigt glada över deltagandet och engagemanget som besökarna bjöd på. Nedan finner ni en summering av den workshop som vi genomförde med internationella invånare i Lund samt nio lokala politiker.

Samtal mellan internationella invånare i Lund och lokala politiker

Under valet år 2018 röstade enbart 40% av de internationella medborgarna i det lokala valet. Det är en markant skillnad mot de 90% av de svenska medborgarna som valde att gå och rösta. Detta trots att internationella medborgare har rätt att rösta i såväl det regionala som lokala valet så länge de är 18 år gamla, folkbokförda i regionen/kommunen och har befunnit sig i Sverige de senaste 3 åren.

Eos Cares, International citizens hub och Europa Direkt Lund höll i samband med Europadagen en workshop med syfte att uppmärksamma det bristande deltagandet genom att skapa ett personligt möte mellan lokala politiker och internationella invånare, i ledning av Axel Wallin från Eos Cares. Eos Cares har i detta syfte tagit fram en 11-stegsmodell för nyinflyttade.

Eos Cares Prisma

Till workshopen blev lokala politiker och internationella medborgare i Lund inbjudna till ett rundabordssamtal, där de fick utbyta erfarenheter, utmaningar och intressen hos den internationella befolkningen. Samtalet bygger på ett integrationsramverk vars grund bygger på EU:s gemensamma grundläggande principer för att interagera invandrare i samhället. På plats under Europadagen fanns nio lokalpolitiker från fem partier (Miljöpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna, Liberalerna och För Nya Lund).

En sammanställning av de diskussioner som fördes landade i att majoriteten av de internationella medborgarna befann sig runt steg 2 i modellen.

Deras största bekymmer för att gå vidare i utvecklingsmodellen innefattade:

  • Svårigheter att få ett permanent boende.
  • Svårigheter att få arbete till följd av bristande svenskkunskaper.
  • Svårigheter att få arbete till följd av att internationella diplom eller certifikat inte godkänns i Sverige.
  • Svårigheter att öva på det svenska språket i vardagssammanhang då svenskar tenderar att föredra det engelska språket.
  • Svårigheter att få tag på basal information om rättigheter, boende, arbete, med mera.

De politiker som deltog under samtalen lyfte bland annat att det var av vikt att man på lokal nivå arbetar med att lyfta nya invånares upplevelser och att underlätta kommunikationsmöjligheter mellan medborgaren och lokala auktoriteter. De gav även förslag på webbplatser med samlad och lättillgänglig information. En politiker uttryckte även att dessa typer av förändringar är lättare att kunna genomföra på lokal jämfört med nationell nivå.

EU i din närhet

Utdrag från vår intervju med Asif Khan, Malmö Ideella.

Vilka är Malmö ideella och vad gör ni?

Malmö Ideella grundades 1945 som en icke-vinstdrivande organisation i Malmö. Vi fungerar som en ”paraplyorganisation”, med syftet att försöka organisera kommunikationen mellan olika organisationer som frivilligorganisationer, sportklubbar, hälsovården och andra icke-statliga organisationer.

Vem riktar er organisation sig mot?

Det beror lite på vilket projekt vi har för stunden. Men framför allt är det unga människor med invandrarbakgrund eller marginaliserade grupper i samhället. Vi försöker arbeta med forskning och partnerskap med fokus på att förbättra utbildningen för de unga.

Vad arbetar ni med på Malmö Ideella?

Jag arbetar främst med att kommunicera med och lokalisera partners till kommande projekt, workshops och evenemang. Utöver det ägnar jag väldigt mycket av min tid till att skriva EU-projekt och ansökningar. Men en viktig del av mitt arbete är också att sprida information om EU till den lokala befolkningen. Det finns ett informationsgap i samhället och man saknar kunskap om vad EU gör då man fokuserar mer på regionala eller nordiska frågor.

Hur stor del av era projekt är EU-finansierade?

EU-finansieringen är ryggraden till våra projekt. Det är svårt idag att lösa finansieringsdelen men EU-projekten gör detta möjligt. Nästan alla våra projekt är EU-finansierade, men vi arbetar också med olika stiftelser som Anna Lindh-stiftelsen. Att kunna söka finansiering hjälper oss framför allt att nå till ungdomar via våra ungdomsprojekt.

Har du genomfört något projekt som du är extra stolt över?

Det finns många projekt jag är stolt över. Projekten blir som ens barn. Jag uppskattar framför allt att arbeta med unga människor då de verkligen visar sin tacksamhet. Det är därför mycket känslor i mina projekt och jag ser alltid till att vara nåbar under projektens gång. Det är mycket jobb, men det är värt det. Ett konkret exempel är att vi anordnade en resa för unga med autism. Det var mycket uppskattat och många av deltagarna hade aldrig rest förut.

Eurodesk i Malmö

Malmö Ideella är en del av Eurodesk - ett Europeiskt nätverk av organisationer som arbetar med att informera ungdomar om studier, praktik, volontärarbete och kompetensutveckling utomlands.

Eurodesk

Uppdaterad:

Dela sidan: