Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

2021 – vi arbetade hårt men framförallt tillsammans

Även 2021 blev ett år präglat av coronapandemin. I princip samtliga nämnder och bolag beskriver ett tufft och omvälvande år. Verksamheterna har kastats mellan hopp och förtvivlan och de har försökt orientera sig mellan ändrade restriktioner och smittlägen. Det ekonomiska resultatet visar ett överskott på 598 miljoner kronor. Ovanligt stora statsbidrag, verksamheter med lägre omkostnader på grund av pandemin och ökade skatteintäkter är några av förklaringarna till detta.

Exteriör Kristallen och Bruksgatan 22

Trots pandemin har vi levererat insatser och service av hög kvalitet. Nöjdheten hos medborgare, brukare och företagare syns i olika medborgar- och brukarundersökningar. Lunds kommun får högt betyg i medborgarundersökningen i jämförelse med andra städer i Lunds storlek. Lundaborna är extra nöjda med Lund som plats att bo och leva i, dessutom tycker man i hög grad att kommunen sköter sina uppgifter på ett mycket bra sätt. Upplevelsen av trygghet har ökat och näringslivsklimatet rankas högt av företagen.

Även positiva effekter av pandemin

Vi ser att Lunds kommun har fått ökade kunskaper i att bedriva en mer anpassad verksamhet under extraordinära omständigheter. Vi har ställt upp för varandra och på kort tid anpassat vårt jobb och våra arbetsuppgifter. Organisationens digitala mognad och innovationsförmåga har tagit flera kliv, vilket redan gett avtryck i delar av den kommunala servicen.

Framförallt bör det uppmärksammas att medarbetarna gjort en heroisk insats för att trygga och säkra sina verksamheter. Kommunen som helhet har visat prov på mycket god samarbetsförmåga och hjälpsamhet, både inom och mellan förvaltningar samt bolag, vilket är en viktig erfarenhet för oss att ta med in i framtiden.

Vi ser påverkan hos Lundaborna

De flesta invånarna i Lund har på något sätt påverkats av coronapandemin. Vi ser effekter utifrån alla hållbarhetsaspekter; ekologiskt, socialt och ekonomiskt.

  • Sysselsättningen har minskat och arbetslösheten ökat, och det har framför allt drabbat dem som redan före pandemin hade svag ställning på arbetsmarknaden, såsom unga, personer födda utomlands och anställda inom exempelvis handel, hotell och restaurang samt transport.
  • Resandet har förändrats, i och till och från kommunen, vilket ger effekter både på miljön och människors hälsa. Resandet med kollektivtrafiken har minskat med nästan 40 procent om man jämför 2021 med året innan pandemin bröt ut. Motorfordonstrafiken på det kommunala vägnätet har nått sin lägsta nivå sedan 1992, medan gång-och cykeltrafiken inte har påverkats av pandemin utan befinner sig på en alltjämt hög nivå.

Under året har kommunen gjort stora satsningar på naturvägledning samt invånarnas tillgång till friluftsliv genom särskilda satsningar i samband med coronapandemin. Till exempel har nya friluftsanläggningar upprättats på fyra platser. Vidare har grillplatser, förbättringar av stigar med mera genomförts i flera av kommunens naturområden.

Ekonomiskt resultat

Flera ekonomiska åtgärder har vidtagits för att dämpa de negativa effekterna för kommunens verksamheter och näringsliv kopplat till pandemin. Bland annat så har kommunfullmäktige beslutat om sammanlagt sex åtgärdspaket sedan mars 2020. Det har handlat om stöd till det lokala näringslivet och föreningslivet genom olika former av lättnader i avgifter samt paket för att stärka sammanhållningen i samhället. Utöver detta har Lunds kommun erhållit statligt stöd i form av statsbidrag, vilket kunde konstateras blev betydligt högre än budgeterat vid bokslutet.

En snabbare återhämtning av ekonomin än väntat innebar även att skatteintäkterna blev högre än budgeterat samt att värdet på kommunens pensionsplaceringar ökade kraftigt. Detta är några av förklaringarna till det stora överskottet 2021.

Lunds kommuns årsredovisning

Årsredovisningen redogör för kommunens och bolagens verksamheter under året. Den innehåller information om det ekonomiska resultatet, finansiering av verksamheten, ekonomisk ställning vid årets slut samt uppföljning och utvärdering av kommunens fokusområden och mål. Årsredovisningen granskas av kommunrevisionen och fastställs av kommunfullmäktige. Till årsredovisningen kommer också flera bilagor som bidrar med fördjupade analyser av resultat inom kvalitet, hållbarhet och bolagsstyrning.

Årsredovisningen med bilagor

Uppdaterad:

Dela sidan: