Länk till startsidan

Lund och Eslöv siktar på en gemensam överförmyndarnämnd 

Idag samarbetar grannkommunerna Lund och Eslöv i ett informellt nätverk för överförmyndarfrågor. Man ordnar exempelvis gemensamma utbildningsinsatser för ställföreträdare, tjänstepersoner och förtroendevalda.

Under 2021 har kommunerna utrett förutsättningarna för ett närmare samarbete, och politiska inriktningsbeslut har nu fattats i båda kommunerna om att ta de steg som behövs för att bilda en ny, gemensam överförmyndarnämnd.

Överförmyndarnämnden utövar tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet. Verksamheten är i princip helt lagstyrd och det kommunala handlingsutrymmet för ledning och styrning är relativt begränsad.

Tillsammans blir vi starkare

En gemensam organisation ska göra det möjligt att minska sårbarheten i de små verksamheterna, utnyttja potentialen i ett samlat geografiskt område och nyttja verksamheternas olika styrkor, men också att lättare möta framtida lagkrav.  

Lund och Eslöv kommer under våren tillsammans ta fram förslag på avtal, reglemente och överenskommelse om hur en övergångsprocess kan gå till. Kommunfullmäktige i båda kommunerna ska vid halvårsskiftet kunna fatta slutgiltigt beslut om en gemensam nämnd inför den nya mandatperioden med start den 1 januari 2023. 

Mer information om vad beslutet innebär för ställföreträdare med flera kommer att presenteras när de slutgiltiga besluten är fattade i kommunfullmäktige i juni. 

Överförmyndarnämndens uppdrag

Uppdaterad:

Dela sidan: