Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Fortsatt positiva resultat för Lunds kommuns gymnasieskolor

Andelen elever i Lunds kommunala gymnasieskolor som når examen inom tre år har successivt ökat. Kvinnor når grundläggande högskolebehörighet i större utsträckning än män. Det visar Sveriges kommuner och regioners Öppna jämförelser 2022 som nyligen publicerades.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) publicerar Öppna jämförelser i syfte att ge kommuner ett bra och lättillgängligt underlag för analyser och utveckling av sin gymnasieutbildning. De kommunspecifika rapporterna ger till exempel en bild av gymnasieelevernas genomströmning inom tre och fyra år, genomsnittliga betygspoäng samt etablering i arbete och studier två år efter examen. Statistiken bygger huvudsakligen på uppgifter för läsåret 2020/21.

Andelen elever i de kommunala gymnasieskolorna i Lund som når examen inom tre år har successivt ökat. Genomströmningen är högre på högskoleförberedande program (81,6 procent) än på yrkesprogram (75,3 procent). Bland kvinnor är genomströmningen generellt sett högre (70,4 procent) än bland män (63,2 procent).

Andelen elever som når grundläggande behörighet till högskolan efter fyra års studier har minskat från 56,2 procent 55,5 procent men ligger fortfarande över riksgenomsnittet. Den genomsnittliga betygspoängen på de nationella programmen har ökat något (0,3 poäng) och ligger nu på sin högsta nivå någonsin.

Andelen elever, 84,3 procent, som antingen hade en etablerad ställning på arbetsmarknaden eller studerade två år efter examen är i nivå med föregående år.

Öppna jämförelser baseras på statistik från Skolverket och SCB och finns tillgänglig i databasen Kolada.

Uppdaterad:

Dela sidan: