Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

26 åtgärder ska motverka hedersrelaterat våld och förtryck

Alla människor har rätt till ett liv fritt från våld och förtryck. Det är grunden för Lunds nya handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck 2022–2023. Den 2 februari antogs planen av kommunstyrelsen.

– Det som benämns hedersrelaterat våld är så långt ifrån heder man kan komma och har ingen som helst plats i det svenska samhället. Med antagandet av den här handlingsplanen tar vi nu steg mot att trycka tillbaka och förebygga förtryck, säger Fredrik Ljunghill (M), 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

Handlingsplanen innehåller totalt 26 åtgärder vars övergripande syfte är att underlätta samordningen av insatser, men också att konkretisera målen för kommunens samlade arbete med frågan.

Som exempel på åtgärder kan nämnas att vid behov rikta informationsinsatser till vårdnadshavare med barn i årskurs 1-6, erbjuda metodmaterialet ”Kärleken är fri” till samtliga högstadie- och gymnasieskolor eller att utreda behovet av utökad samverkan med polisen och andra myndigheter i hedersärenden.

2019 påbörjades ett arbete med att kartlägga förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck i Lunds kommun. Över 300 intervjuer genomfördes med bland annat skola, socialtjänst, kriscentrum och polis – dels för att ta reda på hur hedersproblematiken tar sig uttryck, dels vad yrkesverksamma och utsatta individer anser behövs för att kommunen ska kunna hantera problematiken på bästa sätt. I september 2020 presenterades slutrapporten ”Det är komplicerat” med ett stort antal förslag på övergripande åtgärder – åtgärder som nu delvis ligger till grund för den beslutade handlingsplanen.

– En viktig del i arbetet är att höja kompetensen om hedersrelaterat våld och förtryck hos personal som möter lundabor i arbetet, för att de ska kunna identifiera varningstecken som tyder på en utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck, säger Lisa Gunnefur, samordnare av arbetet med handlingsplanen.

Hedersrelaterad problematik och hedersrelaterat våld

Fakta: Det här är hedersrelaterat våld och förtryck

Lunds kommun utgår från Sveriges kommuner och regioners (SKR) definition av heder. I korthet lyder den så här:

”När det gäller hedersrelaterat våld och förtryck är kontrollen av flickors och kvinnors sexualitet central och starkt knuten till kollektivet. I hederstänkandet står föreställningar om oskuld och kyskhet i fokus och familjens rykte och anseende ses som avhängigt flickors och kvinnors faktiska eller påstådda beteende. Detta förhållande kan vara mer eller mindre uttalat och kontrollen kan sträcka sig från vardagliga former av begränsningar i flickors och kvinnors liv som berör exempelvis klädval, socialt umgänge och rörelsefrihet till livsval som utbildning, jobb och giftermål och skilsmässa. I sin mest extrema form resulterar hederstänkandet i hot om våld och våld, inklusive dödligt våld.”

Källa: SKR

Uppdaterad:

Dela sidan: