Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Nästa steg i beslut om ny idrottshall och ombyggnation av Häckebergaskolan

Den 1 februari beslutade barn- och skolnämnden att gå vidare med beställning av ny idrottshall och ombyggnation av Häckebergaskolan. Detta för att anpassa kök, matsal och idrottshall efter dagens behov. Nu tas ärendet vidare för beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under våren 2022.

Häckebergaskolan i Genarp är i behov av större matsal och kök. I skolans byggnad finns även Häckeberga förskola, både skolan och förskolan är i behov av ett bättre personalutrymme. Samtidigt är både skolan och föreningslivet i behov av större idrottshall. Efter flera utredningar av alternativ har barn- och skolnämnden beslutat att gå vidare med förslaget som innebär att nuvarande idrottssal, kök och matsal byggs om samt att en ny större idrottshall byggs i anslutning till skolan. Detta för att säkerställa tillgång till moderna skollokaler med god inomhusmiljö, och även för att möta föreningslivets behov av en större idrottshall i Genarp.

Byggnation av ny idrottshall och ombyggnation av Häckebergaskolan är ett investeringsprojekt som nu tas vidare för behandling i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under våren 2022. Ärendet beräknas tas upp i kommunfullmäktige den 28 april för slutgiltigt beslut. Godkänns beställningen av kommunfullmäktige är den preliminära tidsplanen att byggprojektet är klart höstterminen 2026. Detaljer kring tidsplan och hur projektet genomföras tas fram efter beslut i kommunfullmäktige.

Läs nämndshandlingarna för Barn- och skolnämndens sammanträde 1 februari i sin helhet

Sammanfattning av föreslagna förändringar av Häckebergaskolan

  • Befintlig idrottssal, matsal och kök byggs om till större matsal och kök för att skapa bättre matsituation kring utrymme, schemaläggning, flöden och serveringar, vilket leder till att barn och elever får en lugnare miljö.
  • Delar av befintlig matsal och idrottssal samt befintligt personalrum byggs om till ett större personalrum och ett flertal kontorsrum för att möta verksamhetens behov av fler administrativa rum.
  • En ny idrottshall byggas för att ersätta den befintliga idrottssalen samt skapa bättre förutsättningar för både verksamhet och föreningsliv. Den nya idrottshallen blir fullstor (två positioner) med en mindre läktare och byggs på grusplanen norr om skolan.
  • Ny parkering och avlämningszon utformas i anslutning till den nya idrottshallen för att ge en bättre trafiksituation utifrån logistiken och säkerheten för både besökare till idrottshall, skola och förskola.
  • En ny mindre grönyta skapas norr om idrottshallen. Grönytan är i första hand till för att ta hand om den vattenmängd som kan uppstå vid stora regnperioder, men kan också användas som aktivitetsyta eller uppvärmningsyta för elever och föreningar.
  • Häckeberga förskola, som bedrivs i samma byggnad som skolan, gynnas av såväl större matsal och ny idrottshall, samt större personalutrymmen som kan nyttjas gemensamt.

Uppdaterad:

Dela sidan: