Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Lunds senaste handlingsplan sätter barnets bästa först

Barn hoppar i vattenpöl

Lunds kommun har en handlingsplan för barnets bästa. Handlingsplanen förtydligar hur Lund ska fortsätta att arbeta med FN:s konvention om barnets rättigheter - som sedan år 2020 är svensk lag.

Att införliva barnkonventionen i Lunds kommuns verksamhet bidrar till att synliggöra barnets rättigheter och leder till ett rättighetsbaserat arbetssätt. Ulrika Dagård, samhällsstrateg på Lunds kommun, har lett arbetet med att ta fram handlingsplanen:

Handlingsplanen syftar till att tydliggöra hur Lunds kommun ska leva upp till barnkonventionen. Vid varje beslut som påverkar barn negativt behöver vi göra en fördjupad barnkonsekvensanalys. I handlingsplanen står det hur en sådan går till, berättar Ulrika Dagård, samhällsstrateg på Lunds kommun.

Handlingsplanen ersätter en äldre strategi, så arbetet är inte nytt i kommunen – men sedan fullmäktiges beslut om att ersätta strategin med handlingsplanen kommer arbetssätten kring barnkonventionen behöva uppdateras. Kopplingen till kommunens program för social hållbarhet har också förtydligats.

Så ska ärendehanteringen gå till

När ett nytt ärende ska handläggas i någon av kommunens olika förvaltningar ska en bedömning göras av hur ärendet berör barn. Berör ärendet barn idag eller i framtiden? Finns det risk för negativa konsekvenser för barn? Om så är fallet ska ärendet innehålla en fördjupad barnkonsekvensanalys som ska genomföras i tidigt skede och som sedan ska beaktas under ärendehanteringsprocessen. I handlingsplanen finns en checklista som ska vara till hjälp. Om ärendet inte berör barn, så ska också det stå utförligt beskrivet.

Ett tydligt exempel på ett ärende som kräver en fördjupad barnkonsekvensanalys är ett förslag på till exempel en nedläggning av en skola. Själva ställningstagandet till analysens utfall är däremot inte alltid enkelt:

- Det kan finnas motstridiga perspektiv – till exempel om nedläggningen innebär att klasserna blir större i den ersättande skolan, något som forskning visar kan innebära ökad otrygghet, samtidigt som flytten i sig kan tänkas innebära värdefulla resurser och större kontaktytor för barnen, ger Ulrika Dagård som exempel.

Oavsett utfall och ställningstagande så kommer beslut grundande i handlingsplanens ärendeprocess innebära att det argument som bedöms väga tyngst är väl motiverat.

Barn kan komma till tals på olika sätt

Handlingsplanen syftar till att säkra att barn får möjlighet att uttrycka sin åsikt och få den respekterad. Det innebär att lyssna på barn och ta in barns synpunkter i ärenden som rör dem. Det betyder inte att man behöver samla in synpunkter från barn i alla ärenden – utan att lyssna till barn kan även innebära att väga in statistik och den senaste forskningen om barns behov, önskemål och påvisade risker vid olika beslut.

Vad innebär det här för Lunds alla barn?

Vid beslut som berör ett enskilt barn ska barnet förstå och vara med i besluten som berör hen, med hänsyn till barnets mognad och ålder.

Vid beslut som rör många barn förtydligar handlingsplanen att större hänsyn behöver tas till olika grupper av barn – för olika grupper av barn har olika behov.

Vidare kommer det synas i hur vi tar fram digitala system som barn använder – för då ska barnets rättigheter beaktas.

Därtill möjliggör barnkonventionen som lag att det finns ytterligare möjligheter till att överklaga beslut som rör barns situation och rättigheter.

Uppdaterad:

Dela sidan: