Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Socialpsykiatrin får fortsatt högt betyg av lundaborna

En ny utvärdering visar på att de lundabor som har en psykisk funktionsnedsättning och som får stöd inom socialpsykiatrin i Lund, är väldigt nöjda med den hjälp de får av sin handledare. Med ett genomgående positivt resultat ligger medelvärdet fortsatt på cirka 4 av maximalt 5 på skalan.

Att bli behandlad med respekt och känna att du blir stöttad fullt ut, är det som brukarna i årets undersökning uppskattar mest i relationen till sin handledare. Vidare känner de att handledaren tar deras förhoppningar och drömmar på allvar och att handledarna är närvarande och lyssnar på dem. Det som fick lägst betyg, med ett medelvärde på 3,4 av 5, var frågan om hur det var att svara på enkäten.

– Det känns glädjande att vi fortsatt får höga betyg av brukarna. Vi är på rätt väg där vi kan hitta utvecklingsmöjligheter och arbetssätt som stärker stödet till brukarna ytterligare, säger Anna Burston, verksamhetschef för socialpsykiatrin. Även om det är viktigt att följa på helheten hur väl vi lyckas, är dialogen med medarbetare och brukare om de enhetsspecifika resultaten det viktigaste. Att hitta aktiviteter som möter behoven. Till exempel har vi i ett område startat ett projekt om mål och drömmar med brukarna.

I skrivande stund är det cirka 450 lundabor som har en kontakt inom socialpsykiatrin. De får antingen stöd genom sysselsättning, boendestöd i hemmet eller stöd på särskilt boende. Enkäten genomförs varje år i syfte att fånga upp och utveckla stödet för brukarnas individuella återhämtning. Denna gång var det 168 brukare som valde att fylla i enkäten.

– Vissa områden har brukarna uppskattat är viktigast för återhämtningen, till exempel att ha en god livskvalité, att känna kontroll över sitt liv och förmåga att sköta sin mentala hälsa. Att få rätt stöd i sin återhämtningsprocess är enormt viktigt och därför är det extra roligt att se att det är i dessa områden som brukarna ger våra medarbetare högt betyg, säger Anna Burston.

Utifrån resultatet och feedbacken fortsätter nu arbetet med att utveckla och förbättra stödet i återhämtningsprocessen. Läs mer om stöd till lundabor med psykisk funktionsnedsättning på lund.se/psykiskohalsa.

Om enkätundersökningen Inspire

Inspire är ett enkätverktyg som riktar sig till brukare i psykiatri eller socialtjänst och mäter graden av återhämtningsorientering i verksamheter genom 28 frågor. Frågorna fokuserar på hur brukarna värderar kontaktpersonens insatser för att främja den individuella återhämtningen. Utvärderingsmetoden Inspire är internationellt erkänd och genom att använda metoden kan man utbyta erfarenheter med socialtjänster som arbetar på motsvarande sätt.

Totalt har 168 svar lämnats in i undersökningen som gjordes under fyra veckor med start i mitten av oktober 2021. Det är i dagsläget cirka 450 lundabor som har en kontakt inom socialpsykiatrin, men alla nåddes inte av enkäten eftersom den delades ut till de brukare som hade möten med sin handledare under oktober och en del valde att inte svara.

Om återhämtningsinriktat arbetssätt

Återhämtningsinriktat förhållningssätt är ett synsätt och arbetssätt som främjar psykisk hälsa. Handledaren arbetar tillsammans med individen genom att undersöka vad i individens liv som kan främja återhämtning. Om återhämtningsprocessen ska gå framåt behöver personalen vara medveten om betydelsen av sin roll som stöd.

Uppdaterad:

Dela sidan: