Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Över 95 procent är nöjda med det stöd de får av socialtjänsten

Varje år genomförs en brukarundersökning inom individ- och familjeomsorgen där lundabor får svara på hur de upplever verksamheten. I år fick socialförvaltningen in rekordmånga svar där det bland annat visade sig att över 95 procent av de som svarat är nöjda med det stöd de får.

Undersökningen genomfördes under hösten där lundabor som har haft ett möte med en socialsekreterare inom social barn- och ungdomsvård, ekonomiskt bistånd eller missbruks- och beroendevård erbjöds att besvara en enkät med tio frågor.

– Totalt fick vi in 135 svar vilket vi är väldigt nöjda med, säger Maria Svensson utvecklingssekreterare på socialförvaltningen, som har stått för det lokala genomförandet i Lund av den nationella enkäten.

Med rekord i antalet inkomna svar var det 54 procent kvinnor och 46 procent män som deltog. Över 95 procent av de svarande uppger att de är sammantaget nöjda eller mycket nöjda med det stöd de får av socialtjänsten. De flesta upplever att det är lätt att få kontakt med socialsekreteraren och att förstå den information de får. Majoriteten upplever även att socialsekreteraren visar stor förståelse för individens situation och att socialsekreterarens efterfrågar individens synpunkter på hur situationen skulle kunna förbättras.

– Vi gör undersökningen för att få kunskap om hur brukarna upplever kvalitén på verksamheten. Eftersom brukare även kan lämna fritextsvar, vilket flera gör, kan vi även använda den input vi får till verksamhetsutveckling och kvalitetsförbättring, säger Maria.

I årets enkät fanns ett tillägg som handlade om vart lundabor föredrar att ha sitt möte med socialsekreteraren. Resultatet visade på att både vuxna och ungdomar över 13 år föredrar att ha sitt möte på Kristallen i stället för hembesök, digitalt möte eller annan plats.

Brukarundersökningen inom individ- och familjeomsorg är en nationell undersökning där kommunerna själva bestämmer om de vill delta eller inte. Denna gång deltog 133 kommuner i Sverige och resultatet för samtliga kommuner presenteras i början av 2022.

Nyckeltal från årets undersökning i Lunds kommun

  • 40 procent av de svarande tycker att deras situation har förbättrats sedan deras kontakt med socialtjänsten inleddes. 36 procent tycker det har förbättrats lite.
  • 50 procent är mycket nöjda med stödet från socialtjänsten medan 49 procent är ganska nöjda.
  • 66 procent av de svarande anser att socialsekreteraren visar mycket stor förståelse för brukarens situation.
  • 52 procent tycker det är mycket lätt att få kontakt med socialsekreteraren medan 38 procent tycker det är ganska lätt.

Vid frågor gällande undersökningen kontakta Maria Svensson, e-post maria.svensson3@lund.se, utvecklingssekreterare på socialförvaltningen.

Uppdaterad:

Dela sidan: