Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Porten till Västerbro tar form

Visionsbild med en parkyta i förgrunden och hus i flera våningar längre in.
Ett mindre, grönt torg kan det bli i den del av planområdet som gränsar till Bjerredsparken. En tidig skiss, detaljerad utformning är inte avgjord ännu. Illustration: Fojab Arkitekter

Tre kvarter, en fristående signaturbyggnad och Västra Esplanaden som ger nya möjligheter att röra sig igenom området. Det innebär de senaste planerna för Västerbro, i januari är det dags för samråd.

En del av Västerbro som idag främst innehåller industrier kommer öppnas upp från öster. Ett förslag till ny detaljplan kommer göra det möjligt för allmänheten att röra sig längs Västra Esplanaden från Sockerbruksområdet, Kungs Oskars väg och Bjerredsparken i öster till Måsvägen i väster. I området görs det plats för nya bostäder, kontor, kultur, centrumverksamhet och ett mobilitetshus.

Torg med mycket grönska

Den östra delen av planområdet tar vid där Bjerredsparken och Sockerbruksområdet slutar. Där områdena möts planeras för ett mindre torg, delvis med grön karaktär för att knyta an till parken bredvid. Vid torget planeras ett fristående hus där arkitekturen och byggnadens innehåll blir extra viktigt. Förslaget är att byggnaden får mer utåtriktad verksamhet än de övriga kvarteren, till exempel handel, kultur eller kontor vilket passar väl på en plats där flera stråk möts.

De tre kvarteren får lite olika karaktär. Det mellersta får inspiration av den industrihall som ligger på platsen idag. Huset föreslås blir större, ett så kallat storgårdskvarter, och får ett lugnare uttryck och striktare form än de två intilliggande kvarteren. Dessa, som omger på var sida, kommer stå för en mer brokig miljö med varierande höjd, tak och fasader.

Västra Esplanaden leder genom Västerbro

I förslaget till detaljplan ingår en sträckning av Västerbros viktigaste nya gata, Västra Esplanaden, som ska gå i Bjerredsbanans tidigare sträckning. Det blir en pampig gata med alléträd, och som gör det möjligt att röra sig igenom Västerbro på ett helt nytt sätt. Nu blir gatan områdets huvudstråk och kommunikationsled för kollektivtrafik, gång och cykel och ett av många sätt som områdets historia görs tydlig.

I planområdet södra del, längs med Åldermansgatan, finns det idag en långsmal park. Den kommer till största delen finnas kvar och de flesta av de uppvuxna träden kan behållas. Karaktären på parken kommer att förändras från den skyddszon den är idag, med mer fokus på rekreation och för hantering av skyfall. En del av husens entréer kommer att vända sig mot parken och det blir också möjligt att röra sig genom parken, om man ska från Åldermansgatan till Västra Esplanaden.

Samrådet planeras starta i mitten av januari, då kommer alla handlingar att finnas på lund.se/planerpagang där du också kan lämna synpunkter

Uppdaterad:

Dela sidan: