Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

En sammanvägd studie förtydligar förutsättningar för fortsatt drift av Källby avloppsreningsverk

VA SYD och Lunds kommun har tagit fram en fördjupad studie som undersöker förutsättningar för Källby avloppsreningsverk om det ska fortsätta rena Lunds avloppsvatten efter 2032. Studien, som gjordes på plats på Källby avloppsreningsverk, väger samman de olika rapporter och analyser som är gjorda sedan tidigare, samt förtydligar de förutsättningar som ligger till grund för verkets framtida drift.

Möjlighet till uppgradering

Studien konstaterar att reningsverket, som byggdes på 60-talet, går att uppgradera. De äldsta delarna behöver bytas ut, de nyare fungerar ett tag till. Det som är kritiskt är den äldre betongen. Reningskraven kommer att vara högre i framtiden, vilket gör att fler reningsfunktioner behöver byggas till. Bland annat – rening av läkemedel.

Studien konstaterar vidare att Höje å är en förhållandevis liten och känslig recipient (mottagande vattendrag) för ett reningsverk i denna storlek. Sommartid utgör det renade avloppsvattnet hälften av allt vatten i Höje å nedströms. Åns ekologiska och kemiska status är otillfredsställande, något som kan försvåra möjligheten att få förnyat miljötillstånd vid framtida uppgraderingar av reningsverket. Även bildandet av naturreservatet försvårar för driften av en miljöfarlig verksamhet i området.

Avloppsreningsdammarna är en osäker reningsmetod och kan inte användas i reningsprocessen i framtiden, oavsett reningsverkets framtid. Avloppsdammarna kan omvandlas till dagvattendammar och vattenspeglarna i området kan fortsatt ha en funktion.

Kostnaden och livslängden

Studien konstaterar att processen med att uppgradera Källbyavloppsreningsverk tar cirka 14 år att genomföra, inklusive vidare utredningar, ansökningstiden för ett förnyat miljötillstånd samt byggtiden. Uppgraderingen betyder att avloppsreningsverket blir en omfattande byggarbetsplats. Buller och transporter till och från området kommer att öka påtagligt. Som exempel uppskattas antalet betongbilar till totalt 600 under byggtiden.

Uppgraderingskostnaden bedöms till 1,2 miljarder kronor i dagens penningvärde; den årliga driftskostnaden beräknas till 50 miljoner kronor. Beräkningen är grov och det finns fler osäkerhetsfaktorer som kan vara kostnadsdrivande.

Den tekniska livslängden på det uppgraderade Källby avloppsreningsverk beräknas vara uppnådd år 2050-2060. Det gör att så fort uppgraderingsarbetet är färdigt behöver arbetet med ett nytt reningsverk att påbörjas för att säkerställa att Lunds avlopp kan renas även efter år 2060.

Beslutsprocessen

Denna fördjupade studie presenterades för Lunds kommuns beslutsfattare i december 2021. Även vidare utredningar gällande avloppsrening vid nya Sjölunda i Malmö kommer att presenteras under den nästkommande tiden. Våren 2022 kommer Lunds kommuns fullmäktige att fatta beslut om lokalisering för Lunds framtida avloppsrening.

Vill du läsa mer om framtida avloppsrening och Källby?

Framtida avloppsrening

Uppdaterad:

Dela sidan: