Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Kommunfullmäktige - aktuella beslut i korthet november 2021

Illustration av en ordförandeklubba.

Ridanläggning på Ladugårdsmarken i Lund och delårsrapporten är några av ärendena som behandlades på kommunfullmäktiges sammanträde i november.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga på vår webb.
Möten och protokoll

Ridanläggning på Ladugårdsmarken i Lund

Behovet av en ny risportanläggning inom kommunen landade augusti 2018 i ett beslut om att en ny ridanläggning inom Ladugårdsmarken 5:8 i Lund skulle uppföras med en investeringsram på 72 300 000 kronor. Systemhandlingar från 2019 och pågående upphandling visar att beställd anläggning inte kan genomföras inom beslutad investeringsram. De högre investeringsutgifterna orsakas av högre kostnader för markarbete, dagvattenhantering och anslutning av vatten och vägar samt en snäv ursprunglig investeringsram som inte indexerats över tid. Kultur- och fritidsnämnden tillskriver kommunstyrelsen om tillägg i den ursprungliga beställningen för att öka anläggningens kvalitet med bland annat tillgänglighetsanpassade omklädningsrum, solceller på anläggningens tak samt större läktare. Projektets totala investeringsutgift inklusive tilläggsbeställning beräknas till 160 000 000 kronor. De ökade driftkostnaderna prognostiseras till 9 800 000 kronor per år. Anläggningen planeras stå klar i början av 2023. Kommunfullmäktige har nu beslutat att ridhuset ska genomföras.

Delårsrapport per augusti för Lunds kommun

Perioden januari till augusti, och då i synnerhet den senare delen, har präglats av en optimism och tro på en framtid som är mindre påverkad av pandemin i Lunds kommuns verksamheter. Vaccinationsarbetet och det fortsatta arbetet med att minska smittspridning har varit omfattande och resurskrävande under hela våren. Glädjande nog syns effekterna genom att smittspridningen har minskat i takt med genomförda vaccinationer.

Delårsrapporten visar att det prognostiserade resultatet fram till 31 augusti 2021 för Lunds kommun uppgår till 377 miljoner kronor, vilket är 276 miljoner kronor högre än budgeterat. Den positiva avvikelsen förklaras av bland annat en lägre nettokostnad, en högre prognos för skatteintäkter och generella statsbidrag samt ett bättre finansnetto gentemot vad som budgeterats. 76 miljoner kronor förväntas uppstå som effekt av coronapandemin. Kommunens investeringar bedöms uppgå till 1 065 miljoner kronor. Det är 47 miljoner kronor högre än budgeterat, och är främst en följd av att några projekt är tidsmässigt förskjutna så att en större andel av investeringarna faller ut under just 2021. Uppföljningen av målstyrningen visar att Lunds kommuns samlade verksamhet håller god kvalitet och att insatser som görs sker enligt plan samt bedöms bidra till fokusområden och kommunfullmäktiges mål. Lunds kommuns totala antal anställda och antal årsarbetare har inte förändrats vid en jämförelse med samma tid 2020. Däremot har andelen heltidsanställda ökat stadigt, samtidigt som den arbetade tiden har ökat bland såväl tillsvidare- som visstidsanställda. Det är främst en följd av att sysselsättningsgraderna ökat och sjukfrånvaron minskat. Anledningarna till den minskade sjukfrånvaron bedöms vara vaccinering mot covid-19 och följsamhet till rekommendationer om hemmavarande vid symptom, som haft effekt även på annan sjukdom. Delårsrapporten godkändes.

Uppdaterad:

Dela sidan: