Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Plats för studenter och barn i Västerbros nordöstra hörn

Cirka 600 nya bostäder varav omkring hälften studentlägenheter, ett mobilitetshus med bilpool och cykelverkstad och en förskola med sju avdelningar. Utvecklingen av Västerbros nordostligaste kvarter innebär att CC House och en stor parkeringsyta ersätts av blandad bebyggelse med grönytor och träd. Nu skickar byggnadsnämnden planförslaget på samråd.

Illustration på hur ett rött tegelhus på sex våningar med sadeltak, där det är butiker eller kafé i markplan. Bakom finns vita hus i fem till sex plan med platta tak..
Så här kan kvarterets sydvästra hörn komma att se ut, sett från korsningen Öresundsvägen/Kobjersvägen. Illustration av Sweco Architects.

Kvarteret Smörkärnan föreslås bebyggas med sex bostadskvarter varav ett med studentbostäder och ett med förskola i de två nedersta våningsplanen. Förskolan placeras mitt i kvarteret med en gård mot parken i norr. Därutöver föreslås ett mobilitetshus för kvarterets cyklar och bilar, med bilpool, cykelverkstad och butik- och servicelokaler i bottenplanet.

Liv på taken

Några av taken föreslås användas för boende och vistelse: Ovanpå mobilitetshuset föreslås ett femtontal radhus i två plan med uteplatser. Studentbostäderna får en gemensam takterrass. Husen föreslås med några undantag bli fyra till sex våningar höga.

– En del av de högre husen kommer upplevas som lägre för den som passerar på gatan nedanför. Det åstadkoms genom att ett eller två av de översta våningsplanen dras in från gaturummen. Som överallt på Västerbro jobbar vi dessutom för att skapa ett varierat taklandskap, vilket också bidrar till en trivsam stadsbild, förklarar planarkitekt Jenny Nagenius.

Ökad stadskänsla

I hörnet Kobjersvägen/Öresundsvägen finns ett bra söderläge och där föreslås ett litet torg med butikslokaler. Tre större ekar bevaras och ramar in torget mot gatan. Öresundsvägens och Kobjersvägens körbanor smalnas av, kantas med träd och får separata gång- och cykelbanor.

– Planförslaget ger en bra blandning för kvarteret, där gator, bebyggelse och funktioner tillsammans ger området mer av en innerstadskänsla. Det rimmar väl med Västerbroprogrammets intentioner om att förlänga den inre staden västerut, säger Klas Svanberg (m), byggnadsnämndens ordförande.

Kvarterets yta är idag till allra största delen hårdgjord, med en kontorsbyggnad från 1980-talet (CC House) och en stor asfalterad markparkering. Planförslaget innebär större andel grönytor genom träd, planteringar, förskolans gård samt gröna tak.

Illustration över husens och gatornas placering. Till vänster i kvarteret bostäder, samt radhus. Till höger förskola och studentbostäder.
Planen för kvarteret Smörkärnan innehåller bland annat bostäder, mobilitetshus, butikslokaler och förskola.

Grönska ersätter asfalten

– Även detta bidrar till en fin miljö för boende och besökare. Dessutom är det viktigt för en god dagvattenhantering och för att öka den biologiska mångfalden, säger planarkitekt Jenny Nagenius.

Området har inga kulturbyggnader med bevarandevärde. Däremot finns en del större träd som planen i de flesta fall tar höjd för att bevara, främst genom att anpassa bebyggelsens placering. Sex större träd längs Kobjersvägen kommer behöva fällas, men föreslås ersättas med nya träd så att den avsmalnade gatan förblir trädkantad. Ett antal äldre fruktträd står kvar på det som föreslås bli gård till förskolan och de föreslås i möjligaste mån bevaras.

Rött hus i en hörna, som är rundat i hörnet. Huset är sju våningar högt och har affärslokaler i markplan. Längs husväggen växer gröna växter.
Ett studentboende föreslås där CC House ligger idag. Utöver en innergård föreslås omkring 300 bostäderna få en gemensam takterrass. Bild: White arkitekter.

Vill du veta med om Västerbro?

Västrebro, Lunds nya stadsdel

Uppdaterad:

Dela sidan: