Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Budget för 2022-2024

Illustration av en ordförandeklubba.

Under två dagar har kommunfullmäktige debatterat och beslutat om EVP 2022-2024 (ekonomi- och verksamhetsplan) med budget för 2022 för Lunds kommun. Planen innehåller bland annat oförändrad skattesats och bibehållna fokusområden och mål. Därutöver beslutades om olika satsningar inom flertalet av kommunens nämnder och styrelser.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår, finns på Meetings plus och nås via kommunfullmäktiges sida.

Kommunfullmäktige

Budgeterat resultat och finansiella mål

Det budgeterade resultatet uppgår för 2022 till 150 miljoner kronor vilket är två procent av budgeterade skatteintäkter inklusive generella statsbidrag och utjämning, vilket överensstämmer med kommunens resultatmål. Kommunens skuldsättningsmål uppfylls också där nettolåneskuldenunder EVP-perioden 2022-2024 inte når skuldtaket om 60 % av budgeterade skatteintäkter inklusive generella statsbidrag och utjämning.

Oförändrad skattesats

Kommunfullmäktige beslutade om en oförändrad skattesats 2022 jämfört med 2021, vilket är 21,24 kronor för Lund.

Satsningar

Samtliga nämnder erhåller kompensation för beräknade pris- och löneökningar för hela EVP-perioden. Resursfördelade verksamheter, barn- och skolnämnd, utbildningsnämnd och vård- och omsorgsnämnd erhåller full kompensation för volymförändringar, där även socialnämnden får budgetmedel för ökade volymer. Flertalet nämnder erhåller ett resurstillskott för att mildra effektiviseringskravet 2022. I övrigt beslutades om satsningar gällande ökad trygghet, natur- och fritidsområden, riktade satsningar till byarna, medel för ökad digitalisering och flera förstärkningar inom kultur- och fritidsnämnden med utökad musikcheck som exempel. Vidare görs satsningar inom skolan i form av minskade barngrupper i förskolan, högre skolpeng till mellan- och högstadieklasser samt förstärkt vuxenutbildning och svenska för invandrare. Särskild satsning beslutades även för högre investeringsnivåer för eftersatt underhåll, markförvärv, fastigheter samt gator och cykelvägar.

Coronapandemin har medfört stora påfrestningar på många delar av samhället under det senaste året och kommer sannolikt att fortsätta ännu en tid. De omfattande vaccinationerna som genomförts under 2021 bör innebära stegvis återgång till mer normala förhållanden inför 2022. Konsekvenserna av pandemin hanteras i denna budget genom olika satsningar på områden som drabbats. Till exempel ges ökad möjlighet för rekreation och motion i naturområden och parker och särskilda medel beslutades för återstart av kulturlivet. Inom skolan avsätts medel för 2022-2023 för att hantera utbildningsskulden efter corona.

Andra beslut

Kommunfullmäktige fattade även beslut om taxor och avgifter för kultur- och fritidsnämnden 2022 samt om förändratindex för uppräkning av taxor inom miljönämndens ansvarsområde från och med 2022.

Däremot återremitterades förslag till ägardirektiv för Lunds kommuns helägda bolag, Lunds kommuns fastighets AB, Lunds parkerings AB, Fastighets AB Lund Arena och Visit Lund AB till kommunstyrelsen för vidare beredning.

Fokusområden och mål

I Lund visar den politiska ledningen hur den vill utveckla kommunen genom att sätta styrande fokusområden, som ska ta kommunen i riktning mot uppsatt vision.
Våra fokusområden

Vad händer nu?

Nu när alla beslut är fattade som berör nämndernas drift- och investeringsramar är det dags för nämnderna att fram sin verksamhetsplan och internbudget för 2022. Detta kan nämnderna göra när de nu vet hur mycket pengar de har till att bedriva sin verksamhet för kommande år. Det arbetet ska vara klart och beslutat i respektive nämnd senast 31 december 2021.

Uppdaterad:

Dela sidan: