Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

 En justerad framtid för Veberöd

Illustration av kända byggnader och element från Veberöd med människor i förgrundenmed igenkännings

I våras kunde Veberödsbor och andra intresserade lämna synpunkter på framtidsplanerna för Veberöd. Efter det har stadsbyggnadskontoret gått igenom alla synpunkter och yttranden. Dessutom har fler utredningar, analyser och bedömningar gjorts och nu presenteras ett granskningsförslag.

Förslaget på fördjupning av den kommunomfattande översiktsplanen beskriver Veberöds utveckling på kort och lång sikt. Det är en målbild som utgår från Veberöds unika förutsättningar. Mycket går att känna igen från samrådsförslaget men justeringar har gjorts, både utifrån utredningar och för att möta de synpunkter och yttrande som kom in i våras.

Fram till 2040 föreslår kommunen att Veberöd främst växer inom tätortens gränser vilket både myndigheter och Veberödsbor gav positiv respons på under samrådet. I förslaget pekas flera utbyggnadsområden ut. En av ändringarna är ett nytt område för aktivitet och spontanidrott norr om Traversen.

Utbyggnaden möjliggör 1200 nya bostäder fram till 2040 vilket innebär att Veberöds befolkning kommer att öka med 50 %. I granskningsförslaget presenteras riktlinjer för vilken typ av ny bebyggelse som är lämplig på orten. För att komplettera det befintliga bostadsbeståndet föreslås främst radhus och lägenheter i olika storlekar.

Vatten tar plats och vatten har sedan länge varit en utmanande fråga för Veberöd. I granskningsförslaget ges flera exempel på hur kommunen tillsammans med andra fastighetsägare, kan hantera regnvatten och de återkommande höga flödena i Veberödsbäcken. Förslaget säkerställer också ytor för rening av dagvatten och vatten från jordbruket vilka bland annat kommer ge renare vatten i Klingavälsån.

Åsikterna är många om byggnadsnämndens beslut att stryka järnvägsreservatet genom byn. Men klart står att kollektivresandet från och till Veberöd ska fortsätta genom busstrafik.

Hållplatslägena engagerade under samrådet och i granskningsförslaget visas resultatet. Nytt är att befintliga busshållplatser är kvar men förbättras och de kompletteras med ett nytt hållplatsläge längs väg 11. Tanken är att det ska ge både fler avgångar från Veberöd och snabbare restid. Enligt önskan, föreslås även en pendlarparkering vid den nya hållplatsen.

Naturen är viktig för Veberödsborna. De fantastiska naturmiljöer som omger och letar sig in i Veberöd är en del av ortens identitet och värderas högt. I granskningsförslaget presenteras riktlinjer för var och hur naturen ska bevaras. Förslaget värnar de nationellt värdefulla miljöerna för sandlevande arter och pekar även ut fler slingor och rekreationsstråk i och runt orten.

Från den 3 november fram till 22 december kan Veberödsbor och andra intresserade lämna synpunkter på det vidareutvecklade förslaget.

Mer om fördjupningen av Veberöd

Uppdaterad:

Dela sidan: