Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Genomlysning av beslutsprocessen för grundsärskola klar

Början av alfabetet tryckt på asfalt. Ben och cykeldäck syns längre bort.

Processen för beslut om mottagande i grundsärskola ska ske både på ett rättsäkert och korrekt sätt. För att säkerställa det har en extern genomlysning genomförts. Rapporten, som gjorts av EY, visar att det skett en betydande positiv utveckling av processen i sin helhet, men pekar också på ett antal utvecklingsområden.

Under våren 2021 tillsatte barn- och skolförvaltningen i Lunds kommun en extern genomlysning med syfte att säkerställa att den process för beslut om mottagande i grundsärskola som förvaltningen har idag är tillräcklig och följer gällande lagstiftning. Rapporten av genomlysningen visar att det har skett en betydande positiv utveckling av processen i sin helhet vilket skapat bättre förutsättningar för en likvärdig utbildning. Tre utvecklingsområden lyfts fram, bland annat stärkt styrning och ledning samt säkerställ kunskap och kompetens.

Trygghet för både elever och vårdnadshavare

Elever och föräldrar ska kunna känna sig trygga med att mottagandet i grundsärskolan görs rättssäkert och med hög kompetens. Utredningen visar att de senaste årens arbete lett till betydande förbättringar och att elever och vårdnadshavare kan känna sig trygga med att vi har en väl fungerande process, säger Mia Honeth (L), ordförande i barn- och skolnämnden.

Genomlysningen har tittat på hela processen inför beslut om mottagande i grundsärskola. I rapporten konstateras bland annat att det sedan 2018 har skett betydande förbättringar av den formella styrningen kopplat till identifiering av behov. Det konstateras vidare att rättssäkerheten har ökat genom tydligare styrning och att rektors ansvar för uppföljning av elevernas kunskaper och målgruppstillhörighet har förtydligats. Slutsatsen är att det har skett en betydande positiv utveckling av processen i sin helhet och att det har skapats förutsättningar för rektorer att bättre följa eleverna de har ansvar för samt bättre förutsättningar för en likvärdig utbildning.

Tre utvecklingsområden har identifierats

Rapporten identifierar tre områden där arbetet kan utvecklas ytterligare som en del i förvaltningens förändringsarbete; stärkt styrning och ledning, säkerställande av kunskap och kompetens samt ökad samverkan.

— Genomlysningen visar att det gedigna arbete vi gjort tillsammans med skolorna har gett resultat och har ökat rättssäkerheten för våra barn- och elever. Vi kommer att fortsätta genomgången av beslut för elever som är folkbokförda i Lund och som får sin utbildning inom Lunds kommuns grundsärskola idag. Vi kommer också fortsätta arbetet inom övergripande delar där implementering, kunskap och kompetens samt samverkan blir viktiga, säger Jytte Lindborg, skoldirektör i Lunds kommun.

Bakgrund till genomlysningen

I samband med att barn- och skolförvaltningen i Lunds kommun gjort en samlad kvalitetssäkring vad gäller mottagningsprocessen till grundsärskola framkom det att det fanns förvaltningsrättsliga brister i underlag vid mottagande av elever i grundsärskolan. Därför beslutade förvaltningen att en genomgång av samtliga elevers beslut och underlag om mottagande i grundsärskolan skulle genomföras och en extern genomlysning av processen göras.

Läs mer om bakgrunden till beslutet om att genomföra en extern genomlysning av processen.

Fakta om grundsärskolan i Lunds kommun

I grundsärskolan tas elever emot som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning eller en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom. 167 elever får idag sin utbildning i grundsärskola i Lunds kommun efter ett beslut fattats utifrån en sammanvägd bedömning av en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social utredning. Att tas emot i grundsärskola är ett ingripande beslut där ett medgivande från vårdnadshavare krävs och ett sådant beslut ska följas upp.


Läs hela rapporten av genomlysningen av process inför beslut om mottagande i grundsärskola. Pdf, 1 MB.

Uppdaterad:

Dela sidan: