Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Förslag till handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck

Bantorget med Grand i bakgrunden, kvällstid Foto: Kasper Dudzik

Rätten till ett liv fritt från våld och förtryck. Det ska åtgärderna i Lunds kommuns handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck främja. Nu går förslaget till handlingsplanen ut på remiss till berörda nämnder. Handlingsplanen visar en samlad bild av allt Lunds kommun ska utveckla tillsammans utöver förvaltningarnas grunduppdrag inom området.

En prioriterad fråga

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett stort samhällsproblem och är ett prioriterat område i regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Det är samtidigt en prioriterad fråga för Lunds kommun.

Uppdraget att ta fram handlingsplanen kommer från kommunfullmäktige och ska ha sin utgångspunkt i den kartläggning av hedersproblematiken i Lund som genomfördes år 2020.

Handlingsplanen mot hedersrelaterat våld och förtryck är ett förvaltningsövergripande styrdokument som konkretiserar målen i kommunens program för social hållbarhet och program för trygghet och säkerhet. Åtgärderna bidrar också till arbetet med kommunens befintliga strategi för att motverka våld i nära relationer.

Höja kompetensen om hedersrelaterat våld

I handlingsplanen finns ett brett spann av åtgärder - från att stärka det förebyggande arbetet som riktar sig till alla som bor och vistas i Lund till att ge stöd och skydd till de som är utsatta. Handlingsplanen innehåller också åtgärder som syftar till att höja kompetensen om hedersrelaterat våld och förtryck hos personal som i sina verksamheter möter de som bor och vistas i Lund. En viktig del av kunskapen innebär att ha kompetens att identifiera varningstecken som tyder på en utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck.

Förslaget på remiss

Förslaget till handlingsplan har samordnats av kommunkontoret i samarbete med barn- och skolförvaltningen, utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen. De berörda nämnderna får nu förslaget på remiss.

FAKTA definition hedersrelaterat våld och förtryck

Lunds kommun utgår från Sveriges kommuner och regioners (SKR) definition av heder:

”När det gäller hedersrelaterat våld och förtryck är kontrollen av flickors och kvinnors sexualitet central och starkt knuten till kollektivet. I hederstänkandet står föreställningar om oskuld och kyskhet i fokus och familjens rykte och anseende ses som avhängigt flickors och kvinnors faktiska eller påstådda beteende. Detta förhållande kan vara mer eller mindre uttalat och kontrollen kan sträcka sig från vardagliga former av begränsningar i flickors och kvinnors liv som berör exempelvis klädval, socialt umgänge och rörelsefrihet till livsval som utbildning, jobb och giftermål och skilsmässa. I sin mest extrema form resulterar hederstänkandet i hot om våld och våld, inklusive dödligt våld. Det hedersrelaterade våldets kollektiva karaktär innebär att det kan finnas fler förövare av båda könen och att offren kan vara både kvinnor och män samt flickor och pojkar. Det kan också innebära att våldet sanktioneras av familjen och den närmaste omgivningen, även av andra kvinnor.”

Så arbetar vi med hedersrelaterad problematik

Uppdaterad:

Dela sidan: