Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Så söker din förening kompensationsstöd för corona

Har din förenings verksamhet blivit drabbad av corona-pandemins restriktioner under perioden januari-september 2021? Lunds kommun har nu avsatt 2 miljoner extra i ett kompensationsstöd för att stötta föreningslivet

I april beslutade kommunstyrelsen att avsätta ytterligare 2 miljoner kronor i kompensationsstöd till Lunds föreningsliv, för att lindra konsekvenser av pandemin. Konsekvenser så som minskade intäkter av inställda evenemang och arrangemang samt minskat medlemsantal.
Under perioden 4 oktober - 31 oktober kan alla bidragsberättigade föreningar i Lunds kommun, som kan påvisa ekonomiska förluster i samband med pandemin under januari – september 2021, ansöka om kompensationsstöd via kommunens bidragssida.

Kompensationsstöd 2021

Kompensationsstödet riktar sig till alla bidragsberättigade föreningar inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde, som kan påvisa ekonomiska förluster i samband med coronapandemin under perioden 1 januari – 30 september 2021. I stödet föreslås även framåtriktat bidrag för aktiviteter som syftar till att rekrytera föreningsmedlemmar.

Följande kriterier finns för kompensationsbidraget 2021:

  • Bidragsberättigade föreningar med säte i Lunds kommun som har varit verksamma i minst 1 år.
  • Föreningar kan söka stöd om verksamheten omfattas av kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde.
  • Föreningar kan söka stöd för uteblivna intäkter när evenemang och arrangemang har ställts in.
  • Föreningar kan söka stöd för merkostnader som inte kunnat undvikas när evenemang och arrangemang eller verksamhet har ställts in eller reducerats i omfattning.
  • Föreningar kan söka stöd för merkostnader till följd av Folkhälsomyndighetens restriktioner som inte kunnat undvikas för arrangemang som har genomförts under perioden.
  • Föreningar kan söka stöd för merkostnader relaterade till insatser som innefattar medlemsrekrytering, exempelvis prova på aktiviteter, som genomförts under perioden eller för planerade aktiviteter under hösten 2021.

Föreningar kan inte söka stöd för:

  • Ersättning för lön eller arvode.
  • Uteblivna intäkter från sponsor- och mediaavtal.
  • Verksamhet och evenemang som inte budgeterat ett överskott.
  • Uteblivna intäkter eller merkostnader som redan kompenserats genom ekonomiskt stöd från kommun, region eller annan aktör.

Ansökan

I ansökan ska föreningen redogöra för inställda arrangemang eller ekonomiska bortfall och vilka intäkter (netto) som föreningen gått miste om. Detta ska tydligt styrkas med exempelvis innevarande och föregående års resultatrapport.

Det arrangemang som föreningen söker för ska vara budgeterat för i 2021 års budget. Redovisa ekonomiskt stöd från andra aktörer.

Föreningen ska ange vilka stöd som eventuellt beviljats av andra aktörer för det arrangemang som ansökan avser. Om tidigare beviljade stöd täcker merkostnad eller intäktsbortfall utgår inget kompensationsstöd. Om tidigare beviljat stöd endast täcker del av merkostnad eller intäktsbortfall, finns det möjlighet att söka kompensationsstöd för den överskjutande delen. I detta fall ska tidigare stöd från kommun, region eller annan aktör, såsom till exempel Riksförbund, tydligt framgå i ansökan.

Om ansökan avser genomförda eller planerade aktiviteter med syfte att rekrytera medlemmar till föreningar ska det tydligt framgå en beskrivning av aktiviteten samt konstaterade merkostnader alternativt budgeterade merkostnader.
I det fall stödet riktar sig till planerade aktiviteter kommer det ställas krav på uppföljning som tydliggörs i samband att instruktioner för ansökan publiceras på Lund.se.

Ansökan sker digitalt på Lund.se under perioden 4 oktober – 31 oktober 2021.
Om Lunds kommun har någon fordran på föreningen eller aktören kommer detta att regleras innan bidrag utbetalas.

För att ansöka om stöd gå till
Lunds kommuns föreningsbidragssida
leta dig ner till "5.6 Övriga bidrag" och klicka på "Kompensationsstöd 2021".

Uppdaterad:

Dela sidan: