Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Starkare bykärna och 300 nya bostäder i Södra Sandby

Visionsbild som visar centrala Sandby i fågelperspektiv
Planprogrammet visar hur central Södra Sandby kan utvecklas.

Bygata istället för genomfartsled, en tätare bykärna med fler bostäder, mer service och ny plats för föreningslivet. Det är viktiga delar i det förslag till planprogram som byggnadsnämnden under torsdagen beslutade är redo för samråd

Ett förslag till planprogram för de centrala delarna av Södra Sandby har tagits fram. Huvudidén är att utveckla orten med ett mer levande centrum med mötesplatser, bostäder, föreningsliv, handel och service. En bärande tanke är att gatumiljön inte ska domineras av biltrafiken.

Centralt i Södra Sandby kan det blir plats för ungefär 300 nya bostäder, som bidrar till att unga och äldre kan bo kvar på orten och även ger underlag för ny service. De flesta bostäderna blir i lägenheter och radhus. Det är både helt nya kvarter och förtätningar, främst längs med Revingevägen men också i kvarten runt om.

Den service som idag finns utspridd får möjligheten att samlas runt två nya torg, ett mindre vid Centrumhuset och ett större vid korsningen Skogsvägen-Revingevägen. En ny plats för delar av föreningslivet i vid ett av torgen kan också bidra till ett mer livfullt centrum.

Under 2019–2021 har Lunds kommun genomfört dialogprojektet Fokus Södra Sandby, mycket av det som sandbyborna där framför som viktigt har tagits med som underlag till programförslaget.

I det arbetet, men också andra sammanhang, har Sandyborna ofta lyft att man upplever problem med trafiken som går genom bykärnan. Genom att omvandla genomfartsvägarna till samlande gator med en tydligare bykaraktär kan biltrafiken finnas kvar, men på byns villkor.

Den största busshållplatsen är tänkt vid Centrumhuset, för att ligga bättre i förhållande till väl etablerade målpunkter och det som kan bli ett nytt torg. Bilister som ska till Centrumhuset får köra in från Dalbyvägen istället för Revingevägen.

Under september och oktober blir det möjligt för de som bor i Södra Sandby eller på annat sätt är berörda av förslaget att tycka till om det. En utomhusutställning planeras och om restriktionerna tillåter det även någon form av samrådsaktivitet. När samrådet formellt startar, den 6 september, kommer förslaget i sin helhet att finnas här på lund.se.

Centrala Södra Sandby

Uppdaterad:

Dela sidan: