Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Vad betyder Höjeådalen för dig?

Karta över området där naturreservatet för Höjeådalen bildas.
Området för Höjeådalens naturreservat är 68 hektar stort och sträcker sig mellan Värpinge by och Höjebromölla vid E22. Illustration: Lunds kommun.

Delta i samrådet och skicka in dina tankar till oss om Höjeådalen! Det pågår ett arbete med att bilda ett naturreservat vid Höje å i Lund och nu bjuds allmänheten in till att delta i samrådet.

En grön korridor på 68 hektar

Höjeådalen är ett natur- och rekreationsområde vid Lunds stads södra gräns. Den varierande naturen längs Höje ås dalgång skapar en sammanhängande grön korridor mellan Värpinge och Höjebromölla vid E22.

Området präglas av mötet mellan stad och land. Industri- och bostadsområden möter åkerlandskapet där Höje å bryter av med en rest av kulturlandskap – våtmarker och betesmarker. Delar av området har aldrig varit plöjda vilket har ett stort kulturhistoriskt värde samt är av betydelse för biologisk mångfald av markorganismer.

Samråd med allmänheten

Syftet med naturreservatet är att bevara biologisk mångfald, att tillgodose allmänhetens behov av områden för friluftsliv och att förbättra förutsättningarna för tätortsnära rekreation och utomhuspedagogik. Inom området ska värdefulla natur- och kulturmiljöer vårdas, bevaras och återställas. Livsmiljöer för skyddsvärda arter ska skyddas, nyskapas och återställas.

Samråd med sakägare pågår sedan tidigare och nu bjuds även allmänheten in till att vara med och delta. Samråd med allmänheten pågår fram till den 11 juli.

Läs mer och lämna din synpunkt här

Processen framåt

När samrådstiden är över kommer vi att sammanställa synpunkterna. Ett reviderat förslag på föreskrifter och skötselplan för Höjeådalens naturreservat är tänkt att beslutas politiskt under hösten och vintern 2021.

Uppdaterad:

Dela sidan: