Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Sakägares synpunkter viktiga för framtidens samhällsbyggnad

Byggkranar och väderkvarn

Lunds kommun befinner sig i en intensiv expansionsfas för att kunna erbjuda fler lundabor plats att växa. Nu ges byggaktörer, näringsliv och fastighetsägare möjlighet att tycka till om tre viktiga dokument som anger inriktningen för kommunens fortsatta arbete med samhällsbyggnad.

För att renodla Lunds kommuns planer vad gäller framtidens stadsutveckling har ett förslag till bostadspolitiskt program, utbyggnadsplan 2030 och markpolicy arbetats fram. För Lunds kommun är det av stor vikt att lyssna in sakägarnas tankar och specialistkunskaper i den fortsatta processen framåt. De tre dokumenten skickas därför nu på remiss till fastighetsägare, byggaktörer och näringsliv.

Interaktionen viktig

– Det är genom interaktion med kommuninvånarna och marknadens aktörer som vi skapar framtidens trivsamma och hållbara verksamhets- och bostadsområden. Deras synpunkter och konstruktiva idéer gör våra planerings- och styrdokument bättre, säger Fredrik Ljunghill (M), kommunalråd med ansvar för plan- och byggfrågor.

Det bostadspolitiska programmet, utbyggnadsplan 2030 och markpolicyn kommer att ersätta den nuvarande utbyggnadsstrategin. De nya dokumenten kommer att fungera som tre av kommunens många verktyg för att förverkliga och konkretisera visionen om att ”Lund skapar framtiden med kunskap, innovation och öppenhet”.

Dokumenten anger riktningen

– Vårt mål är att skapa ett hållbart samhälle kopplat till bland annat bostadsförsörjning och näringslivsutveckling. Med uppdaterade dokument får vi en tydligare riktning i vårt långsiktiga arbete – och då är det oerhört värdefullt för oss att i detta skede lyssna in sakägarnas tankar om kommunens utveckling, säger Christoffer Nilsson, kommundirektör i Lunds kommun.

Remissinstanserna har nu möjlighet att lämna synpunkter fram till den 30 augusti 2021. I nästa steg kommer dokumenten även remitteras till närliggande kommuner, myndigheter och regionala samverkansaktörer samt interna råd, förvaltningar och bolag.

Beslutet om utbyggnadsplan 2030 fattas slutligen av kommunstyrelsen medan markpolicyn och det bostadspolitiska programmet fattas av kommunfullmäktige runt årsskiftet 2021/2022.

FAKTA

  • Det bostadspolitiska programmet innehåller bostadspolitiska mål och åtgärder som grundar sig i en bostadsmarknadsanalys.
  • Utbyggnadsstrategin konkretiserar översiktsplanen för de närmsta 10 åren och utgör en kommunövergripande plattform för arbetet år 2021-2030.
  • Markpolicyn innehåller bland annat ambitioner, beskrivning av och riktlinjer för: hur kommunen utvecklar och förvaltar sitt markinnehav, hur kommunens markinnehav används och hur utbyggnad och finansiering av allmän platsmark sker vid exploatering på privat mark.

Uppdaterad:

Dela sidan: