Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Beslut och underlag för elever mottagna i grundsärskola ska ses över

Vid en kontroll som gjorts av Lunds kommun har det framkommit att det kan finnas förvaltningsrättsliga brister i underlag vid mottagande av elever i grundsärskolan. Därför kommer nu en genomgång av samtliga beslut med underliggande handlingar för elever som är folkbokförda i Lunds kommun och går i grundsärskolan i Lund att göras. En extern utredning av rutinerna kommer också genomföras.

I grundsärskolan tas elever emot som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning eller en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom. 178 elever får idag sin utbildning i grundsärskola i Lunds kommun efter ett beslut fattats utifrån en sammanvägd bedömning av en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social utredning. Att tas emot i grundsärskola är ett ingripande beslut där ett medgivande från vårdnadshavare krävs och ett sådant beslut ska följas upp.

Under 2019 påbörjades en översyn inom barn- och skolförvaltningen gällande rutiner för mottagande och uppföljning i grundsärskola och under 2020 sågs beslut med underliggande handlingar för elever mottagna i grundsärskolan över. Översynen visade förvaltningsrättsliga brister i underlagen. Förvaltningen valde därför att gå igenom beslut om mottagande i grundsärskola hos samtliga elever i årskurs 9. Genomgången innebar att en ny bedömning gjordes för att säkerställa att elever var rätt mottagna i grundsärskolan. Genomgången av elever i årskurs nio genomfördes under 2020 och våren 2021 och genomgången ledde till att flera elever skrevs ut från grundsärskolan. För att de elever som skrivits ut från grundsärskolan ska kunna nå grundskolans kunskapskrav har de erbjudits mycket omfattande stödinsatser.

Mot bakgrund av de förvaltningsrättsliga brister som konstaterats kommer en genomgång göras av samtliga beslut med underliggande handlingar för elever som är folkbokförda i Lunds kommun och går i grundsärskolan i Lund, alltså inte bara de som går i årskurs nio. Det görs för att säkerställa att samtliga underlag och bedömningar finns och om det krävs så kan bedömningar behöva göras om. Genomgången har påbörjats och beräknas vara klart innan sommaren 2022.

Då det konstaterats att det finns förvaltningsrättsliga brister i tidigare underlag och bedömningar har barn- och skolförvaltningen också tillsatt en extern utredning med syfte att identifiera vilka förvaltningsrättsliga brister som funnits samt att säkerställa att de rutiner som barn- och skolförvaltningen har idag är tillräckliga och följer gällande lagstiftning.

- Vi har tillsammans med våra skolor under året gjort ett gediget arbete med att uppdatera våra rutiner och processer för mottagande i grundsärskolan. Vi kommer nu också att tillsätta en extern utredning med syfte att identifiera vilka förvaltningsrättsliga brister som funnits samt säkerställa att de rutiner vi har idag följer gällande lagstiftning. Vi kommer också att göra en genomgång av samtliga beslut för elever som får sin utbildning inom grundsärskolan idag, folkbokförda i Lunds kommun, för att säkerställa att dessa är rätt mottagna i grundsärskolan, säger Jytte Lindborg, skoldirektör i Lunds kommun.

Uppdaterad:

Dela sidan: