Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Aktualiserad handlingsplan mot våldsbejakande extremism

Genom att motverka våldsbejakande extremism värnar vi vår demokrati. Det är syftet för den aktualiserade handlingsplan mot våldsbejakande extremism som kommunstyrelsen nu beslutat om. Fokus för handlingsplanen är att arbeta förebyggande.

Lund ska vara en kommun där människor känner trygghet, där mänskliga rättigheter gäller för alla oavsett kön, ålder, funktionsförmåga, sexuell läggning och etnisk eller religiös tillhörighet. Lunds kommun ska även arbeta förebyggande mot våldsbejakande extremism. Det står i den plan för trygghet och säkerhet som kommunfullmäktige antog i februari förra året. Hur arbetet ska gå till beskriv i en handlingsplan som fastställdes i februari 2016. Men eftersom problematiken med våldsbejakande extremism har förändrats sedan den senaste handlingsplanen togs fram har kommunstyrelsen nu beslutat om en aktualiserad handlingsplan. Den förändrade problematiken gäller såväl lokalt, nationellt som internationellt. De aktuella grupperingarna som handlingsplanen har som avsikt att jobba mot är den högerextremistiska vit makt miljön, den vänsterextremistiska autonoma miljön och våldsbejakande religiösa extremist miljöer.

- Extremism av olika slag hör inte hemma i Lunds kommun. Att vi i bred enighet aktualiserar handlingsplanen är viktigt för att vi aldrig ska tumma på lundabornas frihet säger, Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Lunds kommun

I handlingsplanen som nu aktualiserats för att bättre möta dagens förändrade problematik beskrivs hur arbetet i Lunds kommun ska se ut. Grunden för allt kommunalt arbete mot våldsbejakande extremism är att ha en löpande uppdaterad lägesbild utifrån situationer, område, fenomen, trender, grupper och individer. Lägesbilden tas fram i samverkan med band annat polisen i Lund på möten som sker veckovis. Lund kommun samverkar också med sjukvården, psykiatrin, civilsamhället, Lunds universitet och de lokala trossamfunden. Polisen samverkar i sin tur med säkerhetspolisen och tillsammans med polisen har Lunds kommun ansvar för att omvärldsbevaka, kunskapsinhämta och samverka regionalt med Länsstyrelsen Skåne och nationellt med CVE (Centret för våldsbejakande extremism).

- Lundabornas trygghet och arbetet mot våld och övergrepp är alltid en högt prioriterad politisk fråga. Arbetet mot den våldsbejakande extremismen behöver ständigt utvecklas och därför är det bra att kommunens handlingsplan nu uppdaterats, säger Anders Almgren (S), andre vice ordförande i kommunstyrelse.

Arbetet mot våldsbejakande extremism sker på olika nivåer inom Lunds kommun och arbetet följer den så kallade preventionspyramiden. Insatserna anpassas efter om det gäller åtgärder riktad mot individer, mot grupper eller om det är generella insatser som syftar till att vara främjande och förebyggande. Den övervägande största delen av det lokala arbetet mot våldsbejakande extremism görs genom förebyggande arbete i form av universell prevention, omvärldsbevakning, kunskapsinhämtning och informationsspridning. Arbetet handlar om att både förhindra och hantera akuta händelser när de uppstår genom exempelvis att handlägga ärenden som rör område, situationer eller individer som påvisar våldsbejakande tendenser. Mycket av arbetet sker i skolan och inom ramen för socialtjänsten.

- Samverkan mellan olika förvaltningar och aktörer är avgörande för att vara framgångsrika i det här arbetet. Genom att handlingsplanen nu aktualiserats så står vi rustade för att hantera de här frågorna i Lunds kommun, säger Håkan Nilsson, säkerhetschef i Lunds kommun.

Se aktualiserad handlingsplan mot våldsbejakande extremism Pdf, 356 kB.

Uppdaterad:

Dela sidan: