Länk till startsidan

Så gick det för Lunds kommuns miljöprogram LundaEko II 2014-2020

Nyhetsartikel från maj 2021: Miljöredovisningen är en uppföljning av LundaEko II, Lunds kommuns program för ekologisk hållbarhet, som har 39 delmål inom åtta större målområden. Årets miljöredovisning blir den sista för denna programperiod som pågått sedan 2014. Den visar att mycket har gått rätt väg, men långt ifrån alla målsättningar är uppnådda.

I miljöredovisningen rapporterar kommunen om hur Lunds miljöarbete förhåller sig till målen i LundaEko II och andra uppsatta målsättningar inom miljöområdet. När vi nu slutredovisar LundaEko II kan vi konstatera att 16 mål bedöms som uppnådda, 9 mål har vi delvis klarat och 13 är inte uppnådda. Vi ser stora framgångar inom minskning av växthusgaser från produktion av el och värme samtidigt som vi har stora utmaningar att minska transportsektorns utsläpp av växthusgaser, minska den konsumtionsbaserade miljöpåverkan samt utsläpp till våra yt- och grundvatten i kommunen. Anna-Karin Poussart är processledare för LundaEko II:

- Vi har inte kommit så långt som vi hade önskat inom ett flertal områden. Det beror på många olika faktorer, allt från händelser i omvärlden till att vi själva har saknat resurser och i vissa fall de praktiska möjligheterna att genomföra nödvändiga förändringar på egen hand. Samtidigt ser vi exempel på områden där vi nått fantastiskt långt och ska vara riktigt stolta. Nu tar vi fram ett nytt LundaEko med målsättningar för 2030. Till det ska vi ta med oss de lärdomar vi drar från den här programperioden så att vi kan bedriva ett ännu mer framgångsrikt miljöarbete.

Här hittar du aktuell information om Lunds arbete med ekologisk hållbarhet, LundaEko

Ett framgångsrikt klimatarbete men stora utmaningar väntar

Delmålet om att utsläppen av växthusgaser i Lunds kommun ska minska med minst 50 procent till 2020, uppnåddes redan år 2018. De flesta delmål för klimatarbetet har uppnåtts, det gäller både fossilbränslefri kommunorganisation, fossilfriaplaceringar och energieffektivitet i kommunägda lokaler och bostäder. Däremot uppnåddes inte de två mål som rör produktion från förnybara energikällor.

Vi kan konstatera att den enkla delen med att minska klimatskadliga utsläpp nu har gjorts. Framöver krävs stora utsläppsminskningar i trafiken och till viss del i jordbruket för att så småningom bli klimatneutrala. Detta är utmaningar som Lunds kommun inte kan ta sig an på egen hand, utan samarbete med alla delar i samhället behövs.

När det gäller arbetet med hur vi anpassar kommunen efter de effekter som klimatförändringarna för med sig i Lund, det vill säga klimatanpassning, så finns det mer att göra. Arbetet med att förstå hur ökade regnmängder och högre värme kommer att påverka olika delar av kommunen pågår och beredskap för detta vävs allt mer in i övergripande planer för stadens utveckling.

Lundabon och miljön

Vi som bor och verkar i Lund både påverkar och påverkas av den lokala miljön. Våra livsvanor, utsläpp från industri och trafik med mera påverkar miljön, som i sin tur har en stor inverkan på inte minst vår hälsa.

Det pågår ett ständigt arbete för att minska de miljö- och hälsofarliga ämnen som vi utsätts för. Här är barn och unga särskilt prioriterade och bland annat har det gjorts en stor satsning på kemikaliesmarta förskolor och skolor. Det kvarstår dock mycket arbete både vad gäller utrensning och utbyte av bygginventarier och material. 2018 antog kommunfullmäktige Lunds första kemikalieplan, LundaKem, med åtgärder för att uppnå målen i LundaEko. LundaKem fokuserar på fyra områden; byggunderhåll och anläggning, förskola, skola och fritidsverksamhet, upphandling och information.

De senaste tio åren har Lunds kommun vuxit med cirka 14 000 invånare. Under samma period har cirka 6 000 bostäder byggts i kommunen. Vi planerar och utvecklar staden så att det ska bli allt enklare att leva och vistas klimatsmart. Här finns många positiva exempel, inte minst den klimatsmarta stadsdelen Brunnshög som nu växer fram. En stor utmaning när staden fortsätter att växa är att utsläppen samtidigt fortsätter minska, och att inte använda brukningsvärd jordbruksmark för bebyggelse.

Vi påverkar alla vår miljö genom vår konsumtion, både lokalt och globalt. I Sverige konsumerar vi långt mer än vad jordklotet klarar av, vilket nte är ett undantag för Lund. Och här har vi alla ett ansvar att ta. För kommunens del behöver vi bli bättre på att ställa hållbarhetskrav i upphandlingar och tänka mer cirkulärt när det gäller allt från byggnationer till inköp – något som är på gång.

Den viktiga biologiska mångfalden och naturens nyttor

Lunds kommun har länge arbetat med frågor kring natur och biologisk mångfald. På senare år har även begreppet ekosystemtjänster, det vill säga ”naturens nyttor” kommit att utgöra en viktig del i arbetet. En stor utmaning för kommunen är att tätorterna i Lund fortsätter att växa och nya områden exploateras så att vi hela tiden blir fler som ska samsas om de gröna miljöerna. Under 2020 antogs Lunds grönprogram, som är en del av arbetet med LundaEko.

Viktiga ekosystemtjänster är vårt vatten och luften vi andas. Lunds kommun har fem olika vattenrelaterade planer för allt från VA-utbyggnadsplan till vattenförsörjningsplan. Dessvärre har varken yt- eller grundvatten i Lund en god ekologisk eller kemisk status. Arbetet med att skydda dessa vatten och dess ekosystem behöver utvecklas, för att även på sikt kunna försörja oss med dricksvatten och rekreationsmöjligheter. Att säkra delmålen för vatten i LundaEko kräver enorma insatser och resurser av olika samhällsaktörer, och är inget Lunds kommun kan säkerställa på egen hand.

Luftkvaliteten i Sverige och i Lund är bättre än på många andra håll i världen. Det finns dock mycket kvar att göra innan luften är så pass hälsosam att människors hälsa och miljön inte påverkas negativt. I Lunds kommun har det framgångsrika arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser bidragit till bättre luftkvalitet men fortfarande behöver utsläppen minska från bland annat vägtrafik och industri.

Nytt LundaEko på gång

Under det senaste året har vi arbetat med att ta fram ett nytt LundaEko som ska gälla fram till 2030. Detta kommer att antas av kommunfullmäktige inom de närmaste månaderna och publiceras på hemsidan. Håll utkik!

Läs mer om Lunds kommuns arbete med ekologisk hållbarhet

Uppdaterad:

Dela sidan: