Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Äldreomsorgen i Lunds kommun får statsbidrag på 39,8 miljoner

Lunds kommuns verksamheter för äldre med vård- och omsorgsbehov kommer få ett extra tillskott. Vård- och omsorgsnämnden beslutade på tisdagen att de extra medel som staten fördelat till kommuner gällande äldreomsorgen ska gå till att öka takten inom de prioriterade områden som nämnden tidigare beslutat om.

Syftet med statsbidraget är att säkerställa en god vård och omsorg av äldre och ska betalas ut årligen till och med år 2023. Samhället står inför en utmaning; allt fler äldre behöver stöd samtidigt som personer i arbetsför ålder minskar. Därför har vård- och omsorgsnämnden valt att fokusera på sex prioriterade områden i sin verksamhetsplan för 2021. I och med statsbidraget kommer nu dessa kunna intensifieras ytterligare.

– Vi vill ta tillvara på teknikens möjligheter och erbjuda en modern omsorg som bidrar till ökad självständighet och fördröjer behovet av vård. Detta i kombination med förebyggande insatser som fallpreventivt arbete och kostrådgivning. Vi behöver också fokusera på rehabilitering och habilitering. Statsbidraget är ett mycket välkommet tillskott till vårt planerade arbete, säger Inga-Kerstin Eriksson (C), ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

En engagerad omgivning är viktig för att framtidens äldre Lundabor ska ha en meningsfull vardag och vara delaktiga i samhället. Genom insatser från civilsamhället bryts ofrivillig isolering och broar byggs mellan generationer och samhällsklasser. Därför är ett av de sex prioriterade områdena att stärka samarbetet med civilsamhället.

En del av statsbidraget är även öronmärkt för kompenshöjande åtgärder för personal, en viktig åtgärd för att möta framtidens behov.

– Utifrån den demografiska utvecklingen står vi inför utmaningar men även fantastiska möjligheter. Vi arbetar redan idag aktivt för att i framtiden kunna erbjuda våra kommuninvånare en individanpassad omsorg med hög kvalitet. De strategier vi arbetar efter skapar mervärde i form av trygghet, delaktighet och ökad självständighet. Då personer i yrkesverksam ålder kommer minska måste vi även arbeta för att attrahera och behålla kompetenta medarbetare. I takt med att samhället förändras så behöver vi erbjuda våra medarbetare rätt kompetensutvecklande insatser, säger Anna Borgius, vård- och omsorgsdirektör.

Vård- och omsorgsnämnden har även beslutat att ge förvaltningen i uppdrag att den 1 oktober 2021 återgå till tidigare riktlinjer för tvätt och städ samt att kostnader under 2021 ska belasta statsbidraget.

Du kan läsa mer om tilldelningen av statsbidraget i handlingarna till vård- och omsorgsnämnden.

Uppdaterad:

Dela sidan: