Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Kommunfullmäktige - aktuella beslut i korthet december 2021

Illustration av en ordförandeklubba.

Naturreservat Höjeådalen, revidering av renhållningstaxan och renovering av Vikingaskolan är några av ärendena som behandlades på kommunfullmäktiges sammanträde 15 december.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga på

Möten och protokoll

Revidering av renhållningstaxan

Regeringen har beslutat att producentansvaret för returpapper upphör att gälla den 31 december 2021. Returpapper regleras i stället under det kommunala avfallsansvaret. Det innebär att kommunerna tar över ansvaret för insamling och återvinning av returpapper efter årsskiftet. Lunds Renhållningsverk utför redan tjänsten varför lagändringen inte medför någon förändring för de flesta fastighetsägarna. Lunds kommuns renhållningstaxa behöver revideras för att hantera den förändrade lagstiftningen rörande definitionen av kommunalt avfall så att det framgår av taxedokumentet att returpapper också ingår från och med den 1 januari 2022. Själva avgiften förändras inte till följd av den förändrade lagstiftningen.

Naturreservat Höjeådalen

Tekniska nämnden har lämnat förslag till beslut för inrättande av naturreservat Höjeådalen. Reservatsområdet ligger sydväst om Lunds stad och utgör en grön korridor längs med Höje å mellan Värpinge och Höjebromölla. Genom att inrätta naturreservatet kan kommunen säkra ett stort och viktigt grönområde som i sig kan skapa förutsättningar för att området utvecklas för bevarande av biologisk mångfald och som tätortsnära friluftsområde. Kommunstyrelsen har i enlighet med tekniska nämndens förslag beslutat att tillstyrka inrättandet av naturreservatet. Kommunfullmäktige beslutade i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Renovering av Vikingaskolan

Vikingaskolans lokaler behöver renoveras och byggas till. I projektet ingår rivning av befintliga enplansbyggnader, tillkommande markarbete, nybyggnation, installationsmässig och byggnadsteknisk renovering av befintliga tvåplansbyggnader samt renovering och nyetablering utemiljö. I projektet ingår även ersättning av två skyddsrum samt utökning av befintligt tillagningskök. Vikingaskolan har i dag cirka 550 elever och har efter projektets genomförande en maxkapacitet för 750 elever. Projektet innebär en viss kapacitetsökning men handlar framför allt om att renovera och ersätta uttjänta lokaler med nya. De nya lokalerna bedöms stå färdiga 2025. Den bedömda investeringskostnaden är 272 000 000 kronor och den preliminära årshyran är 23 384 000 kronor vilket innebär en nettohyresökning på 12 688 000 kronor från dagens nivå. Kommunstyrelsen beslutade att godkänna beställningen från barn- och skolnämnden och biföll även föreslagen finansiering. Kommunfullmäktige beslutade i sin tur att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Uppdaterad:

Dela sidan: