Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Barn- och skolnämnden - aktuella beslut december 2021

Verksamhetsplan med internbudget för 2022, kvalitetsrapport för läsåret 2020/2021 och lokalförändring för Tvärflöjtens förskola. Det är några av de frågor som barn- och skolnämnden behandlade på sitt sammanträde den 14 december.

Samtliga sammanträdeshandlingar finns tillgängliga på lund.se.

Det kan dröja upp till två veckor efter mötet innan protokollet publiceras. Protokollet publiceras på samma sida så snart det är justerat.

Verksamhetsplan med internbudget 2022

Barn- och skolnämnden ska årligen fastställa en verksamhetsplan med internbudget för sina verksamheter. Dokumentet beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Ekonomi- och verksamhetsplan 2022-2024.

I verksamhetsplanen redogörs bland annat för nämndens utvecklingsmål, kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnde och nämndens bidrag till kommunfullmäktiges fokusområden. För kommande tvåårsperiod har följande utvecklingsmål arbetats fram: Stärkt kvalitet i förskolan, Stärkta kunskapsresultat i grundskolan, Stärkt psykisk hälsa hos barn och unga, Fler elever i behov av särskilt stöd i skolan ska minst nå upp till kunskapskravet för betyg E samt Barn- och skolförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare med god arbetsmiljö.

Av internbudgeten framgår att barn- och skolnämndens budgetram för 2022 har fastställts till 2 721 mnkr. Budgetförändringen jämfört den verksamhetsplan med internbudget som barn- och skolnämnden beslutade om för 2021 motsvarar ca –6,4 mnkr (-0,2 procent). Med hänsyn tagen till samtliga budgetförutsättningar beslutade i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen respektive barn- och skolnämnden samt med hänsyn tagen till bedömningar kring kostnadsökningar, så beräknas barn- och skolnämnden ha utökade ekonomiska resurser 2022 jämfört 2021.

Barn- och skolnämnden beslutade att fastställa verksamhetsplanen med internbudget enligt det utskickade förslaget.

Interkommunala ersättningar och bidrag till enskilda huvudmän år 2022

Barn- och skolnämnden har verksamhetsansvaret för förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola och fullgör kommunens skyldigheter enligt skollagen. Nämnden ska därför fastställa interkommunala ersättningar och bidrag till enskild huvudman för dessa skolformer.

Förslaget utgår ifrån den av kommunfullmäktige fastställda driftbudgetramen, barn- och skolnämndens verksamhetsplan med internbudget och gällande resursfördelningsmodell. Beräkningarna görs enligt likabehandlingsprincipen, det vill säga efter samma grund som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till egna motsvarande verksamheter.

Andra kommunala huvudmän erhåller interkommunal ersättning i form av ett genomsnittligt grundbelopp i de fall

inte annat framgår av gällande samverkansavtal. Enskilda huvudmän kommer erhålla separata beslut avseende grundbelopp med överklagandehänvisning.

Barn- och skolnämnden beslutade fastställa grundbelopp till enskilda huvudmän samt interkommunala ersättningar enligt utskickade förslag.

Kvalitetsrapport för läsåret 2020/2021

Barn- och skolnämnden ska årligen ta del av en redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå.

Det systematiska kvalitetsarbetet utifrån huvudmannaperspektiv syftar till att systematiskt följa upp specifika resultat för att så tidigt som möjligt kunna påverka skeenden och därmed säkerställa barns rätt till utbildning av hög och likvärdig kvalitet. Barn- och skolförvaltningen har sammanställt resultat och genomfört analyser för läsåret 2020/2021 för förskolans, grundskolans och grundsärskolans verksamhetsområden och utifrån dessa identifierat förvaltningsövergripande utvecklingsområden inom det systematiska kvalitetsarbetet.

Tre områden följs årligen upp som en del i kvalitetsarbetet: Lärande, kunskapsutveckling och behörighet, Närvarofrämjande arbete samt Trygghet. Utöver dessa har för läsåret 20/21 även tillgängliga lärmiljöer funnits som ett övergripande tema för det förvaltningsgemensamma utvecklingsarbetet, utifrån vad som identifierats i föregående läsårs kvalitetsarbete.

I kvalitetsrapporten konstateras att arbetet med verktyg för analys har utvecklats under läsåret, vilket bidragit till att analysen av enheternas resultat har förenklats betydligt för rektorerna såväl som huvudmannen. Det framgår bland annat också att det är fortsatt relevant att arbeta vidare med tillgängliga lärmiljöer samt fritidshemmets uppdrag under läsåret 2021/2022.

Lokalförändring Tvärflöjtens förskola

Tvärflöjtens förskola är en förskola med två avdelningar i centrala Lund som behöver lämna sina lokaler till följd av att en ny detaljplan tagits fram för området. Barn- och skolförvaltningen har i arbetet följt barn- och skolnämndens lokalförändringsprocess vilket bland annat innebär att dialog har förts med berörda vårdnadshavare.

Barn- och skolnämnden beslutade, i enlighet med det utskickade förslaget, att flytta Tvärflöjtens verksamhet till nya förskolelokaler i kvarteret Revingelyckan vid Hardebergabanan samt att säga upp lokalerna för Tvärflöjtens förskola.

Mer om barn- och skolnämnden

Samtliga sammanträdeshandlingar som kallelser, beslutsunderlag och protokoll till barn- och skolnämndens möten, samt sammanträdestider för året, finns tillgängliga här.

Kontaktuppgifter till politiker i barn- och skolnämnden hittar du här.

Uppdaterad:

Dela sidan: