Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Kommunstyrelsen – aktuella beslut 13 december 2021

Illustration av en ordförandeklubba.

Medborgarbudget i byarna, inrättande av naturreservat av Höjeådalen, strategiskt markförvärv och vaccinationskrav vid nyanställning. Det är några ärenden som kommunstyrelsen fattade beslut om den 13 december.

Vaccinationskrav vid nyanställning

I samverkan med vård- och omsorgsförvaltningen har kommunkontoret utrett frågan om vaccinationskrav vid nyanställningar i kommunen. Ett krav på vaccination för att anställas i en viss verksamhet träffas normalt inte av grundlagsskyddet eftersom det inte utgör ett påtvingat kroppsligt ingrepp, men kan stå i strid med annan lagstiftning, såsom diskrimineringslagen. Kommunstyrelsen i Lund har idag beslutat om att införa vaccinationskrav vid nyanställning. Kravet gäller endast för tjänster där vaccineringen framstår som berättigad.

Strategiskt markförvärv

Lunds kommun har getts möjlighet att förvärva del av fastigheten Värpinge 14:5, beläget väster om Pilsåker i Lunds stad. Som en del i arbetet med strategiska markförvärv föreslås kommunen köpa del av fastigheten som utgörs av översiktsplanelagd mark i direkt anslutning till Lunds stad. Kommunen kan vid köp av fastigheten skapa en beredskap för att möta näringslivets behov av ny verksamhetsmark. Strategiskt markinnehav är en viktig resurs i kommunens bostads- och näringslivsutveckling och strategiska markförvärv är en viktig förutsättning för att möjliggöra förtätningsprojekt och en utbyggnad som är följsam mot gällande översiktsplan. Förvärv av den berörda fastigheten behandlas slutligen av kommunfullmäktige den 15 december. Kommunstyrelsen har beslutat att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förvärvet.

Naturreservat Höjeådalen

Tekniska nämnden har lämnat förslag till beslut för inrättande av naturreservat Höjeådalen. Reservatsområdet ligger sydväst om Lunds stad och utgör en grön korridor längs med Höje å mellan Värpinge och Höjebromölla. Genom att inrätta naturreservatet kan kommunen säkra ett stort och viktigt grönområde som i sig kan skapa förutsättningar för att området utvecklas för bevarande av biologisk mångfald och som tätortsnära friluftsområde. Kommunstyrelsen har i enlighet med tekniska nämndens förslag beslut att tillstyrka inrättandet av naturreservatet. Slutligt besked i ärendet ges först vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet den 15 december.

Markanvisningsavtal Galten

Tekniska nämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att inte förlänga markanvisningsavtalet avseende kvarter Galten, tecknat mellan Lunds kommun och Centrumshopping. Markanvisningen av kommunägd mark i kvarteret Galten till Centrumshopping som gjordes 2016 löper ut i slutet av 2021. Nämnden bedömer att förutsättningarna har ändrats utifrån det samråd som genomförts i samband med förslaget till detaljplan för kvarteret Galten, och att markanvisningsavtalet därför inte bör förlängas. Kommunstyrelsen har, efter att kommunkontoret lämnat motsvarande förslag, beslutat att inte förlänga avtalet.

Medborgarbudget i byarna

Medborgarbudget är ett tvåårigt projekt som ska tillvarata de idéer som finns bland invånarna i områdena utanför Lunds tätort. Genom en medborgarbudget ökar det lokala engagemanget och möjligheten att påverka sin närmiljö och sin bygds utveckling samt ger möjlighet att förverkliga några av de förslag som uppkom i ortsutvecklingsprojekten Fokus Dalby, Fokus Veberöd, Fokus Genarp och Fokus Södra Sandby. Medborgare bjuds in för att komma med förslag på hur resurser ska användas. Förslagen gäller satsningar och åtgärder som förbättrar den fysiska miljön vid mötesplatser och som gör platsen mer attraktiv och bidrar till trivsel och ökar tryggheten. Det kan även vara en enskild aktivitet som stärker sammanhållningen. Kommunstyrelsen har nu antagit riktlinjer för projektet, vilket kommer att genomföras under de kommande två åren. Riktlinjerna kommer att utvärderas under hösten 2022 och vid behov justeras inför projektets genomförande under 2023.

Uppdaterad:

Dela sidan: