Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Byggnadsnämnden – aktuella beslut december 2021

Under torsdagen beslutade byggnadsnämnden bland annat att om hur Genarps centrum ska utvecklas. Två stora detaljplaner, på Västerbro och vid LTH, kommer att skickas ut på samråd, några andra planer var klara för godkännande.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och en tid efter mötet även protokoll där yrkanden och reservationer framgår, finns tillgängliga här på webben.

Här hittar du alla handlingar.

Planprogrammet för Genarps centrum är beslutat

Inriktningsbeslutet för centrum i Genarp är fattat och planprogrammet är klart. Planprogrammet innebär att byggnader norr och öster om Fjärilsparken kompletteras och delvis ersätts med två- till trevåningshus. Förslaget innehåller ett alternativ för busshållplats, ungefär 75 nya bostäder och bättre förutsättningar för mindre företag, handel och annan service. Planprogrammet är ett första steg i utvecklingen och nästa steg är att ta fram nya detaljplaner samt utveckla allmän plats.

Porten till Västerbro tar form

Nämnden beslutade om samråd för en detaljplan med tre kvarter, en fristående signaturbyggnad och Västra Esplanaden som ger nya möjligheter att röra sig igenom området. Den östra delen av planområdet tar vid där Bjerredsparken och Sockerbruksområdet slutar. Vid ett litet torg planeras ett fristående hus där arkitekturen och byggnadens innehåll blir extra viktigt. Förslaget är att byggnaden får mer utåtriktad verksamhet än de övriga kvarteren.

De tre kvarteren med mycket bostäder får lite olika karaktär, det i mitten blir ganska strikt, de andra två kommer stå för en mer brokig miljö. I förslaget till detaljplan ingår också sträckningen av Västerbros viktigaste nya gata, Västra Esplanaden, och en utveckling av det lilla grönområdet längst i söder. Samrådet startar i januari.

Vid sammanträdet gav även nämnden positivt planbesked till tre andra projekt på Västerbro. Tanken är att dessa kvarter ska få en mix av bostäder, centrumverksamheter och kontor. Den grundskola som har funnit med i planerna för Västerbro är inte längre aktuell här. Därför kommer arbetet att inledas med en planprogramfas under våren 2022 för att utreda de nya planeringsförutsättningarna översiktligt för kvarteren Länsmannen och Töebacken.

Samråd om 200 nya bostäder ett stenkast från LTH

En detaljplan som bland annat möjliggör cirka 200 nya bostäder vid LTH ska ut på samråd. Förslaget innebär bebyggelse på tre till sex våningar med en skyddad innergård. De nya husen föreslås vara som högst längs Getingevägen och Stig Sunners väg och lägre mot befintlig bebyggelse vid Göingevägen. Detaljplanen berör två fastigheter och är ett samarbete mellan Lundabostäder och Akademiska hus.

Samrådstiden börjar i januari.

Fler bostäder i Råby Lund

Byggnadsnämnden beslutade att anta detaljplanen som möjliggör cirka 65 bostäder för behov inom vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde; gruppboende samt särskilt boende för äldre på fastigheten Guldåkern 1. Planförslaget bekräftar även befintlig bebyggelse på fastigheten Guldåkern 2 där en förskola precis står klar.

Över 600 nya bostäder mellan LTH och Ideon

Byggnadsnämnden beslutade att anta detaljplanen på Studentkåren 4. Planen innebär att befintlig markparkering och de omtalade och nu rivna studentbostäderna ersätts med två bostadskvarter. Husen som varierar i höjd, från tre till nio våningar, kommer kunna erbjuda bostäder i olika former och storlekar till cirka 650 studenter och forskare. Mellan kvarteren planeras ett diagonalt stråk, främst för gång och cykeltrafik, som kopplar ihop universitetet och verksamheterna på Ideon.

Skyfall i planeringen

En motion om att höga beredskapen för skyfall, från miljöpartiet, besvarades av nämnden. I motionen föreslås att byggnadsnämnden ska hantera ett skyfall motsvarande ett hundraårsregn i alla beslut som rör bostads- och verksamhetsområden och att andelen hårdgjord yta i detaljplaner ska minska. I nämndens svar betonar man att man redan tar hänsyn till hundraårsregn i planeringen, både i den översiktliga planeringen och i detaljplanering. Att styra andelen hårdgjord markyta i detaljplaner är möjligt till viss del, men måste alltid vägas även mot andra behov.

Uppdaterad:

Dela sidan: