Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Tekniska nämnden - aktuella beslut 8 december 2021

På årets sista sammanträde i tekniska nämnden behandlades bland annat ett förslag till beslut om Höjeådalens naturreservat. Nämnden gav även klartecken att bygga färdigt två gator i Brunnshög och antog ett förslag för utveckling av cykelinfrastruktur under de närmaste tre åren.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben. Observera att det kan dröja upp till 2 veckor efter mötet innan protokollet publiceras.

Här finns fler handlingar från tekniska nämndens möte

Naturreservat Höjeådalen

Tekniska nämnden beslutade att tillstyrka förslaget om bildandet av naturreservat Höjeådalen och ärendet nu går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för att fastställa reservatet. Kommunens 34:e naturreservat är ett 68 hektar stort, lättillgängligt friluftsområde för rekreation och utomhuspedagogik i södra Lund. Under de närmaste åren kommer reservatet att anpassas för besökare genom skyltning och anläggning av entréer, parkeringsplatser, toalett och rastplatser.

Igångsättningstillstånd för att färdigställa Brunnshögsgatan och Neversvägen, Södra Brunnshög

Nämnden tog ett igångsättningsbeslut som innebär att Brunnshögsgatan och Neversvägen i södra Brunnshög ska färdigställas. De tillfälliga gatorna har använts sedan 2016 för byggtrafik och allmän belamring kopplad till bostadsbyggen i området. Nu är husen klara och gatorna ska få ny beläggning, belysning och skyltning. Det kommer även att planteras träd längs gatorna.

Förslag på inriktning för utveckling av infrastruktur för cykel i Lunds kommuns tätorter, med avseende på saknade länkar

Nämnden antog tekniska förvaltningen förslag på en inriktning för utvecklingen av cykelinfrastrukturen i kommunens tätorter för de närmaste tre åren. Förslaget fokuserar på sträckor som bidrar till ett mer sammanhängande cykelvägnät och som kan genomföras under tidsperioden 2022-2024.

I Lunds stad prioriteras:

  • Nöbbelövsvägen, mellan Kävlingevägen och Jaktmarksgatan
  • Kävlingevägen, mellan Kung Oskars väg och Baravägen
  • att fortsätta arbetet med att påverka Trafikverket för en cykelväg mellan Håstad och Stångby
  • att återuppta planeringsarbetet med Nordsydliga stråket.

I Dalby prioriteras:

  • Malmövägen, mellan Pumpvägen och Gamla Veberödsvägen
  • Lundavägen, mellan cykelstråket mot Lund och Trekanten

I Genarp prioriteras:

  • Risavägen
  • Sandvägen mellan Kyrkovägen och Bygatan (prioritet 2)
  • Ytterligare några sträckor presenteras i det slutliga mötesprotokollet.

I Södra Sandby prioriteras Skattebergavägen, mellan Flyingevägen och vägen mot Skatteberga. I Veberöd pågår bygget av en gång-och cykelväg längs Sjöbovägen medan planering för ytterligare satsningar avvaktar pågående arbetet med en fördjupad översiktsplan för Veberöd. En passage under väg 11, Silvåkra, prioriteras i steg två.

Kommande möten och ledamöter i tekniska nämnden

Uppdaterad:

Dela sidan: