Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Socialnämnden – aktuella beslut december 2021

Verksamhetsplan och budget för 2022, hemlöshetskartläggning och uppföljning av handlingsplan mot hemlöshet är tre av de ärenden som togs upp på socialnämnden under sammanträdet den 8 december. Här kan du läsa en sammanfattning av dessa ärenden.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webbplatsen.

Verksamhetsplan och budget för 2022

Socialnämndens beslutade att anta verksamhetsplan och budget för 2021. Allt fler lundabor efterfrågar förvaltningens tjänster genom att söka stöd eller får kontakt med socialtjänsten på annat sätt. Ökningen ligger på 60 procent för de senaste fem åren. För att möta det ökade inflödet har förvaltningen genomfört förändrade arbetssätt som krävt kompetensutveckling hos medarbetare och chefer.

Socialnämnden har fått tre särskilda uppdrag av kommunfullmäktige från och med 2022. Ett handlar om att arbeta för att fler lundabor blir självförsörjande genom en fortsatt satsning på arbetsmarknadsinsatser. Detta har nämnden fått extra resurser till samt lagt en strategi för och arbetet fortsätter med full kraft under 2022. Det andra uppdraget innebär att nämnden kompenseras för ökat ärendeinflöde för att även fortsatt ge lundaborna god tillgänglighet till stöd. Det tredje handlar om att fortsätta ett utvecklings- och effektiviseringsarbete för en ändamålsenlig verksamhet, som nämnden även fått kompensation för.

Nämnden har fyra utvecklingsmål som handlar om stärkt självständighet och självbestämmande för personer med skadligt bruk och beroendeproblematik, att personer med försörjningsstöd ska stärkas till självförsörjning, att trygga, skydda och stödja barn i Lund för att stärka deras levnadsförhållanden samt ett Lund fritt från våld och förtryck.

För att sträva mot utvecklingsmålen genomför förvaltningen mängd aktiviteter. Ett processorienterat arbete pågår för att nå tre av de fyra målen, genom att identifiera problem i nuvarande arbetssätt samt att prioritera förslag på aktiviteter som gör det möjligt att nå målen i högre grad. Ett exempel handlar om att undersöka möjligheterna att erbjuda ett större utbud av interna öppenvårdsinsatser som riktar sig till mindre barn och deras familjer.

Kartläggning visar en minskning av antalet hemlösa i Lund

Sedan 2008 genomförs årligen en kartläggning av hemlösheten i Lund. Detta mäts årligen den 1 oktober och sedan 2012 har även barn räknats i kartläggningen. Den 1 oktober 2021 var 101 vuxna och barn hemlösa i Lund. Av dessa var 40 män, 28 kvinnor och 33 barn. Det innebär en minskning med totalt 78 vuxna och barn sedan 2020. Antalet nyanlända, antingen via anhöriginvandring eller eget boende (EBO-lagen), som rapporterats in i årets kartläggning är två män, fyra kvinnor och åtta barn.

Hemlösheten i Lund kartläggs en gång per år, alltid den 1 oktober. Kartläggningen genomförs genom att utredningsenheterna på socialförvaltningen rapporterar in aktuella ärenden samt genom samarbete med den ideella föreningen Hemlösas vänner och svenska kyrkans diakonicentral som har bidragit med information om personer i hemlöshet som de möter.

Handlingsplan mot hemlöshet

Sedan 2008 har socialförvaltningen årligen tagit fram och reviderat handlingsplanen för att minska och motverka hemlöshet i Lunds kommun, på uppdrag av socialnämnden. Handlingsplanen reviderades senast i december 2020 inför 2021 med olika insatsområden för att minska och motverka hemlösheten i Lund som socialförvaltningen har lagt särskilt fokus på.

Arbetet för att minska och motverka hemlöshet drivs inom i förvaltningens ordinarie verksamhet och socialnämnden beslutade därför att framöver redovisa arbetet som en del av årsredovisningen samt i verksamhetsplanen.

Här hittar du samtliga sammanträdeshandlingar.

Kommande möten och ledamöter i socialnämnden.

Uppdaterad:

Dela sidan: