Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Servicenämnden - aktuella beslut i december 2021

Servicenämnden behandlade vid sitt sammanträde den 8 december bland annat verksamhetsplan och internbudget för 2022 samt att ge klartecken att inleda projektet samordnade servicetjänster.

Nämnden fick även information från serviceförvaltningen om bland annat status i pågående byggprojekt samt att förvaltningen återaktiverat sin krisledningsstab med anledning av den ökade smittspridningen av covid-19.

Pilotprojekt Samordnade servicetjänster

Målet med samordnade servicetjänster är att skapa förutsättningar för en kostnadseffektiv serviceorganisation med god och likvärdig kvalitet, som också ger förvaltningarna möjlighet att fullt ut fokusera på sina huvuduppdrag för bättre leverans till Lundaborna. Allt tillsammans leder till en långsiktig, bättre välfärd.

Servicenämnden gav vid sitt sammanträde i juni 2021 förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på pilotprojekt för att, tillsammans med några andra förvaltningar inom ett geografiskt avgränsat område, testa samordnade servicetjänster. Förslaget till pilotprojekt har under hösten 2021 utarbetats tillsammans med representanter för barn- och skolförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, utbildningsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen. Totalt föreslås sju verksamheter utgöra pilotverksamheter i projektet, som inleds vid nyår på Gymnasieskolan Spyken.

Nämnden beslutade att godkänna projektbeskrivningen för samordnade servicetjänster, utifrån det beslut som fattades i juni, samt att godkänna projektdirektiv och uppdra till serviceförvaltningen att genomföra pilotprojektet.

Verksamhetsplan med internbudget 2022

Nämndens verksamhetsplan och internbudget beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Ekonomi- och verksamhetsplan 2022–2024. Verksamhetsplanen och internbudget ska ge en helhetsbild över vilka förutsättningar förvaltningen har och utifrån den bakgrunden beskriva nämndens utvecklingsmål samt vilka ekonomiska resurser som krävs.

Nämnden beslutade att nämndens utvecklingsmål för 2022 ska vara oförändrade, det vill säga ”Skapa hållbara värden för kommunen” samt ”Effektivare förvaltning” samt

att fördelningen av de ekonomiska resurserna säkerställer att nämndens uppdrag kan utföras i enlighet med verksamhetsplanen och att nämnden utvecklingsmål uppfylls

att finansiering sker i enlighet med internbudgeten.

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Lunds kommun genomför varje år en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Uppföljningen består av ett antal frågor utifrån Arbetsmiljöverkets föreskrifter Systematiskt arbetsmiljöarbete (2001:1) och Organisatorisk och social arbetsmiljö (2015:4). Uppföljningen avseende 2021 har genomförts under september-oktober. Utifrån resultatet ges förslag på åtgärder för det kommande året.

Nämnden beslutade att godkänna redovisningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom serviceförvaltningen för 2021 samt att godkänna och fastslå den föreslagna handlingsplanen för det systematiska arbetsmiljöarbetet 2022.

Personalmåltidspris i Lunds kommun 2022

Årligen fastställs priset för kommunens personalmåltider med utgångspunkt i Måltidsservice genomsnittskostnad för en skollunch. Från och med 1 januari 2022 föreslås personalmåltidspriset vara 58 kronor per måltid. Priset är inklusive 12 % moms. Personalmåltidspriset gäller ej i Kristallens restaurang.

Nämnden beslutade att genomföra en höjning av personalmåltidspriset till 58 kronor per måltid från och med 2022-01-01.

 

Vill du veta mer om servicenämnden?

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll till politiska möten i Lunds kommun, finns tillgängliga på webben

Här hittar du alla handlingar för servicenämnden samt kontaktuppgifter till samtliga ledamöter och ersättare i servicenämnden

Uppdaterad:

Dela sidan: