Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Kommunstyrelsen-aktuella beslut 1 december 2021

Illustration av en ordförandeklubba.

Ekonomiskt stöd till Lundaspelen, renovering av Vikingaskolan, fördjupad översiktsplan Veberöd och dialog om Fäladstorgets utveckling. Detta är några av ärendena som kommunstyrelsen fattade beslut om den 1 december.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga på www.lund.se/handlingar

Lunds kommun ska vara en säker och attraktiv plats att leva och bo på

Det offentliga rummet har en viktig roll som demokratisk arena och ska erbjuda något för alla oavsett ålder, kön, etnicitet, socioekonomisk tillhörighet och funktionsvariationer. Affärs och medborgarplats-modellens (AMP) huvudsakliga syfte är att skapa säkra och attraktiva miljöer. Modellen bygger på att de aktörer som verkar på en plats går samman i en gemensam organisation, en lokal AMP, med syfte att platsen som man valt att samarbeta kring ska utvecklas i positiv riktning. Kommunstyrelsen beslutade den 1 september 2021 att ge kommunkontoret i uppdrag att ta fram ett förslag till avsiktsförklaring för bildandet av en lokal AMP. För att Centrum för AMP ska kunna ingå i direkta samarbete med fastighetsägare och näringsidkare med behövs ett beslut från kommunstyrelsen kring en avsiktsförklaring som visar intentionen från kommunen att arbeta med tryggheten och Knut den stores torg. Först efter en signerad avsiktsförklaring mellan parterna kan arbetet med en gemensam process och avtal ta vid. I avtalet kommer det geografiska området, avtalets löptid samt utvärdering av arbetet regleras.

Begäran om att få disponera reserverade medel för flyktingbostäder för nyanlända

Bosättningslagen som reglerar kommunernas skyldighet att erbjuda bostad åt nyanlända personer och familjer med uppehållstillstånd trädde i kraft i mars 2016. Kommunfullmäktige beslutade 2018 att en ny gemensam bostadsorganisation för kommunens sociala behov inrättas inom servicenämnden. Beslutet började att gälla från och med 1 juli samma år. Från servicenämnden har det i samband med delårsbokslut per 2021-08-31 inkommit en begäran om att avropa reserverade medel för flyktingbostäder för nyanlända 2021. Reserverade medel uppgår i 2021 års budget till 14,2 miljoner kronor. Servicenämnden avropar hela beloppet vilket består av prognostiserade nettokostnader i form av hyresintäkter som enligt bruksvärdesprincipen understiger hyreskostnaden för 2021. Kommunstyrelsen biföll servicenämndens avrop.

Stöd till Arenan

Coronapandemin och dess restriktioner har varit en stor utmaning för samhället och näringslivet, främst för besöksnäringen. Stiftelsen Arenan är en av aktörerna som drabbats hårt av inställda evenemang och intäkter. Stiftelsen har utarbetat åtgärder för att minska kostnaderna och öka intäkterna samt att de gör bedömningen att verksamheten kan utvecklas under 2022. Arenan ansöker om extraordinärt ekonomiskt stöd från Lunds kommun 2021. Kostnaden föreslås finansieras via kommunstyrelsens coronabuffert. Kommunstyrelsen beviljade ansökan.

Barnens bästa

I januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag i Sverige och det innebär att barn får en ännu starkare ställning i samhället och att de som arbetar med barn, speciellt i utsatta situationer, har tillgång till ett skarpare juridiskt verktyg. Från och med augusti 2020 är Lunds kommuns program för social hållbarhet det övergripande styrdokumentet för kommunens arbete med social hållbarhet och bygger på de globala målen för hållbar utveckling, de nationella folkhälsomålen samt de mänskliga rättigheterna, däribland barns rättigheter. Med utgångspunkt från ovan finns det ett behov av att aktualisera styrdokumentet Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun, detta för att ytterligare kunna stärka och utveckla arbetet med barnkonventionen i Lunds kommun och dess verksamheter. Kommunstyrelsen beslutade att anta ny handlingsplan för barnets bästa i Lunds kommun. Förslaget medför även att kommunfullmäktige föreslås besluta att ersätta det tidigare styrdokumentet med den antagna handlingsplanen. Kommunfullmäktige behandlar den frågan vid sammanträde den 15 december.

Uppåka Arkeologiska Center söker driftsbidrag

Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center bedriver verksamhet vid fornlämningen Uppåkra. Lunds kommun är tillsammans med Staffanstorps kommun och Region Skåne en av huvudmännen i stiftelsen. Stiftelsen har ansökt om verksamhetsbidrag om 300 000 kronor för år 2022. Kommunstyrelsen beviljade ansökan.

Revidering av renhållningstaxan

Regeringen har beslutat att producentansvaret för returpapper upphör att gälla den 31 december 2021. Returpapper regleras i stället under det kommunala avfallsansvaret. Det innebär att kommunerna tar över ansvaret för insamling och återvinning av returpapper efter årsskiftet. Lunds Renhållningsverk utför redan tjänsten varför lagändringen inte medför någon förändring för de flesta fastighetsägarna. Lunds kommuns renhållningstaxa behöver revideras för att hantera den förändrade lagstiftningen rörande definitionen av kommunalt avfall så att det framgår att returpapper också ingår från den 1 januari 2022. Själva avgiften förändras inte till följd av den förändrade lagstiftningen. Kommunfullmäktige behandlar frågan vid sammanträde den 15 december. Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att genomföra revideringen.

Dialog om Fäladstorgets utveckling

I ett Lundaförslag beskrivs Fäladstorget som tråkigt, sterilt, något man skyndar över, tradigt, något man undviker kvällstid. Förslaget beskriver att covidperioden har hos majoriteten av de boende förstärkt känslorna för stadsdelen. Nya promenadstråk har upptäckts liksom nya vyer. Många har deltagit i nya aktiviteter och gjort nya bekantskaper. Fäladsborna har också upptäckt möjligheterna till att göra stadsdelen än mer trivsam och ännu tryggare och vill undersöka möjligheten att utveckla för att vitalisera torget som mötesplats för mer än 12 000 människor. I Lundaförslaget föreslås det att ansvarig nämnd beslutar att till exempel via en kontaktperson öppna upp för en dialog om torget med intresserade Fäladsbor. Trygghetsfrågorna är ett av kommunstyrelsens prioriterade mål och förstärkningar har gjorts av budgeten till det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i såväl Lunds stad som i tätorterna. Vid dagens sammanträde beslutade kommunstyrelsen att uppdra åt kommunkontoret att i samarbete med berörda aktörer, inklusive genom dialog med de boende i området, ta fram konkreta förslag på åtgärder, samt att därmed anse förslaget vara besvarat.

Ekonomiskt stöd till Lundaspelen

Coronapandemin har medfört och medför fortsatt stora utmaningar för samhället. Lundaspelen i handboll och basket är två av Sveriges största idrottsevenemang för barn- och ungdomar. Lundaspelen arrangeras av Lugi Handboll och IK Eos. Lundaspelen ställdes in 2020 till följd av pandemin. För 2021/2022 ser föreningar stora utmaningar kring Lundaspelens ekonomi på grund av att internationella lag inte kommer eller bokar av. Kommunstyrelsen beslutade att bevilja kultur- och fritidsnämnden ett tilläggsanslag om 600 000 kr för att stödja Lundaspelen.

Fördjupad översiktsplan för Veberöd

Byggnadsnämnden fick 2015 i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram en fördjupning av översiktsplanen för Veberöd. Ärendet lyftes till byggnadsnämnden för beslut om samråd 2019, men blev då återremitterat med uppdrag att bland annat plocka bort spårreservatet genom byn. En ny samrådshandling togs fram av stadsbyggnadskontoret och byggnadsnämnden beslutade 2020 om att skicka ut fördjupningen på samråd. Föreliggande ärende berör ärendet i dess granskningsskede. Kommunstyrelsen beslutade att tillstyrka planförslaget.

Renovering av Vikingaskolan

Vikingaskolans lokaler behöver renoveras och byggas till. I projektet ingår rivning av befintliga enplansbyggnader, tillkommande markarbete, nybyggnation, installationsmässig och byggnadsteknisk renovering av befintliga tvåplansbyggnader samt renovering och nyetablering utemiljö. I projektet ingår även ersättning av två skyddsrum samt utökning av befintligt tillagningskök. Vikingaskolan har i dag cirka 550 elever och har efter projektets genomförande en maxkapacitet för 750 elever. Projektet innebär en viss kapacitetsökning men handlar framför allt om att renovera och ersätta uttjänta lokaler med nya. De nya lokalerna bedöms stå färdiga 2025. Den bedömda investeringskostnaden är 272 000 000 kronor och den preliminära årshyran är 23 384 000 kronor vilket innebär en nettohyresökning på 12 688 000 kronor från dagens nivå. Kommunstyrelsen beslutade att godkänna beställningen från servicenämnden och biföll även föreslagen finansiering. Vidare överlämnades ärendet till kommunfullmäktige för slutligt beslut. Kommunfullmäktige behandlar ärendet vid sammanträde den 15 december.

Uppdaterad:

Dela sidan: